Sut brofiad yw Gwerthu Stiwdio? Sgwrs Joel Pilger

Sut tyfodd Joel Pilger ei stiwdio i $5 miliwn y flwyddyn... a'i gwerthu?

Wyddech chi, y gallwch chi ddechrau stiwdio, cael rhywfaint o sylw, ei thyfu i faint gweddus ac yna... efallai ei werthu? Mae'n debyg nad yw'r cysyniad o werthu cwmni yn ddieithr i chi, ond yn hytrach yn gwerthu stiwdio Motion Design? Sut mae hynny hyd yn oed yn gweithio? Ydych chi'n dod yn gyfoethog ar ôl i chi ei werthu? Beth ydych chi'n ei wneud ar ôl hynny? Ac a dweud y gwir... efallai cwestiwn gwell fyth yw: Sut ydych chi'n tyfu stiwdio i'r maint lle mae hynny hyd yn oed yn opsiwn? Beth sydd ei angen i gael stiwdio i'r lefel $5 Miliwn i $5 Miliwn y flwyddyn? A beth os nad ydych chi'n ei werthu... beth ydych chi'n ei wneud ag ef pan fyddwch chi'n barod i ymddeol?

Mae'r rhain i gyd yn gwestiynau gwych, a'n gwestai heddiw yw'r unig ddyn i'w hateb.

Sefydlodd Joel Pilger ei stiwdio ei hun, Impossible Pictures, ym 1994 a gwisgodd lawer, llawer o hetiau dros y blynyddoedd. 20 mlynedd yn ddiweddarach gwerthodd y stiwdio, ac yna cafodd ei hun ar groesffordd, ddim yn siŵr beth i'w wneud nesaf. Ac yna, daeth o hyd i'w alwad bresennol sydd, yn ein barn ni, yn addas iddo YN PERFFAITH. Ar hyn o bryd mae'n ymgynghorydd a phartner yn RevThink, ymgynghoriaeth ar gyfer entrepreneuriaid creadigol gan gynnwys perchnogion stiwdios Motion Design. Mae ei ddydd i ddydd yn cynnwys helpu perchnogion stiwdio ac asiantaethau i ddarganfod sut i dyfu eu busnes, sut i leoli eu hunain yn y farchnad, sut i drin gweithrediadau a chyllid, a'r holl fusnes.rhaid cadw'r goleuadau ymlaen.

Joel: Yn sicr.

Joey: Ie. Felly, beth a'ch denodd i'r byd yr ydych ynddo nawr, yn helpu ac yn ymgynghori? Hynny yw, a oedd yna gyfleoedd eraill neu a oedd hynny'n rhywbeth a oedd yn ymddangos yn ddiddorol iawn?

Joel: Wel, yn sicr, roedd yna gyfleoedd eraill oherwydd mae'n ddoniol, roedd Tim yn fy adnabod yn dda iawn oherwydd ef oedd fy ymgynghorydd . Felly, gwerthais Amhosib. Rydw i'n mynd i weithio i'r cwmni a brynodd fy stiwdio oherwydd mae yna gyfnod o dair blynedd ennill allan bob amser, et cetera. Wel, rydw i lai na blwyddyn i mewn i'r peth hwn, ac yn sylweddoli fy mod yn freaking truenus. Gan fy mod i'n siarad â Tim un diwrnod ac yn cwyno, yn y bôn, mae'n dweud wrthyf, "Joel, paid â dechrau cwmni cynhyrchu arall."

Joel: Rwy'n hoffi, "Arhoswch. Beth ? Pwy ddywedodd am?" Mae'n debyg, "Na, rwy'n eich adnabod chi, ac rydych chi'n meddwl mai'ch symudiad nesaf yw 'Rydw i'n mynd i fechnïaeth a mynd i ddechrau cwmni arall fel Amhosibl,'" ac roedd yn graff iawn yn y ffordd honno, ond yr hyn a gydnabu oedd," Na, peidiwch â mynd i wneud hynny oherwydd eich holl wybodaeth a doethineb a phrofiad, yn sicr, bydd yn helpu un cwmni, eich un chi, ond os byddwch yn gweithio gyda mi, gallwch helpu'r diwydiant cyfan. Gallwch helpu 100 o gwmnïau, iawn?"

Joel: Felly, roedd hynny, wrth gwrs, yn ddiddorol iawn, ond fy nghyfleoedd eraill a gefais o'm blaen, roedden nhw i gyd yn ddiddorol, ond byddwn i'n dweud nad oedd yr un ohonyn nhw'n wirioneddol drosol.popeth yr oedd yn rhaid i mi ei gynnig oherwydd roeddwn i'n meddwl, "Wel, gosh! Gallwn i fynd i fod yn weithredwr mewn rhwydwaith teledu. Gallwn lansio cwmni cynnwys, beth bynnag. Gallwn fynd i weithio mewn stiwdio. Gallwn fynd i fod yn COO neu Brif Swyddog Gweithredol neu rywbeth mewn cwmni cynhyrchu neu stiwdio neu beth sydd gennych chi," ond doedd dim un o'r pethau hynny wir yn teimlo eu bod nhw'n mynd i dapio popeth oedd gen i i'w gynnig ar un ystyr.

Joel: Roedd ymgynghori hefyd yn llawer mwy crazier, yn fwy brawychus, ac roeddwn i'n dyfeisio. Felly, i mi, dyfeisiwr ydw i, gwneuthurwr ydw i, creawdwr ydw i. Felly, y syniad o, "Mae'n rhaid i mi fynd i ddyfeisio hyn," wel, mae hynny'n ddiddorol iawn. Sut olwg fyddai ar hynny? Felly, efallai fod fy chwilfrydedd wedi gwella arna i.

Joey: Ie. Rwyf wrth fy modd â hynny. Felly, mae'n sylweddoli y gallwch chi gynyddu eich effaith i raddau llawer mwy trwy helpu.

Joel: Yn sicr.

Joey: Rwyf hefyd wrth fy modd eich bod wedi nodi ei fod yn frawychus, a mae hynny'n beth da oherwydd canfûm, hefyd, yn fy ngyrfa fy hun y gall ofn yn aml fod yn arwydd eich bod yn cael eich cyfeirio at y cyfeiriad cywir. Mae hynny'n wrthreddfol, ie, ond rwy'n hoffi lefel isel o ofn bob amser, a dweud y gwir. Wn i ddim beth mae hynny'n ei ddweud amdana i.

Joel: Na. Rwy'n meddwl bod hynny'n graff iawn oherwydd dysgais yn gynnar yn fy ngyrfa entrepreneuraidd gan un o'm mentoriaid fy mod wedi cael fy nysgu, "Na, Joel. Chi. Nid yw byth yn mynd i gael gwared ar yr ofn.Yn wir, mewn gwirionedd mae ganddo ran iach iawn i'w chwarae yn eichFelly, rydw i wastad wedi chwilio am gyfleoedd. Pan fydd ganddyn nhw rannau cyfartal, ofn a chyffro, dwi'n gwybod fy mod i yn y lle iawn. Os nad oes ofn, yna dydw i ddim yn gwneud rhywbeth yn iawn.3

Joey: Dyna ryw Seth Godin yn y fan yna, yn iawn, felly, gadewch i ni siarad am rai o'r camsyniadau sy'n bodoli yn y diwydiant. mae pobl greadigol a pherchnogion stiwdios yn llywio byd nad ydyn nhw'n gyfforddus iawn ynddo, sef busnes.Mae'n swnio fel eich bod chi wedi'ch sefydlu'n unigryw i ddelio â hyn oherwydd bod gennych chi'r plygiad entrepreneuraidd hwnnw eisoes, ac roeddech chi'n artist, sy'n combo prin.

Joey: Felly, wrth baratoi ar gyfer y sgwrs hon a phan wnes i wrando ar griw o'ch cyfweliadau, ac mewn cwpl ohonyn nhw, rydw i'n meddwl, byddech chi'n siarad am yr her hon y mae pobl sy'n dechrau stiwdios wyneb, a dyna yn y dechrau, mae'r cyfan am y gwaith, ac mae'r gwaith yn ddigon yn y cyfnod cychwynnol, ond pam nad yw'r gwaith yn ddigon i gael y stiwdio honno lle maen nhw eisiau mynd? Os ydyn nhw'n dechrau lle mae'n beth cydweithredol dau, tri pherson, a bod ganddyn nhw weledigaethau o fod yn stiwdio 20 person, pam nad yw'n ddigon i wneud gwaith da?

Joel: Man , wel, iawn. Felly, cwestiwn gwych. Fel pawb sy'n gwrando, rydw i hefyd yn berson creadigol, fel y dywedasoch. Roeddwn yn y gadair am gymaint o flynyddoedd yn gwneud ac yn canolbwyntio'n fawr ar greu gwychgwaith, ond mae'r gred dreiddiol hon yn ein diwydiant ei fod fel bod pawb wrth eu bodd yn ei ddathlu fel mae'n wir, ac mae'n mynd fel hyn. Os byddwn yn canolbwyntio ar gynhyrchu gwaith gwych yn unig, bydd y gweddill yn gofalu amdano'i hun, ond nid yw'n wir. Nid yw'r ffeithiau'n cadarnhau hynny.

Joel: Felly, bob dydd, rwy'n gweld llawer o siopau llai sy'n cynhyrchu gwaith gwych, ond maen nhw hefyd yn cael trafferth i aros mewn busnes. Nawr, efallai na fyddwch chi'n ei weld. Efallai na fydd y person cyffredin yn ei weld oherwydd ei fod yn gweld gwefan gyda rhywfaint o waith syfrdanol, ond y tu ôl i'r llenni, gall fod stori hollol wahanol yn digwydd.

Joel: Rwy'n cael fy atgoffa, rwy'n rhoi'r un cwestiwn hwn i David C. Baker ar fy podlediad, a rhoddodd ef fel hyn. Roedd hyd yn oed ychydig yn fwy beiddgar. Meddai, "Joel, mae cyn lleied o gysylltiad rhwng pa mor greadigol yw cwmni, a pha mor llwyddiannus ydyn nhw fel busnes. Os rhywbeth, efallai bod perthynas wrthdro." Felly, meddyliwch am hynny. Yr hyn y mae David yn ei ddweud yno mewn gwirionedd, yn eofn, yw po fwyaf o gelfyddyd greadigol, y mwyaf tebygol na fyddwch yn rhedeg busnes llwyddiannus."

Joey: Mae hynny'n ddiddorol. Pam ydych chi'n meddwl bod hynny?

Joel: Wel, oherwydd mewn ffordd, dyma'r fargen. Mewn gwirionedd, mae creadigrwydd a busnes yn groes i'w gilydd. Mewn gwirionedd, mae'n ceisio syntheseiddio bron eich ymennydd chwith a'r hyn y mae ei eisiau, a'ch ymennydd dde a'r hyn y mae ei eisiau, a cheisio gwneud hynny i gyd mewn un person neu unendid. Mae'n heriol iawn oherwydd meddyliwch amdano. Beth mae creadigrwydd ei eisiau? Mae'r creadigol eisiau mwy o amser, mwy o arian, mwy o adnoddau, mwy o hyblygrwydd, iawn? Beth mae'r busnes ei eisiau? Mae'r busnes eisiau bod yn broffidiol, sy'n golygu gwario llai o arian. Mae eisiau treulio llai o amser. Mae am fod yr holl bethau hyn sy'n cystadlu â'r creadigol. Mae hwn yn densiwn naturiol, wrth gwrs, sy'n bodoli mewn busnes.

Joel: I bob pwrpas, os yw person creadigol yn rhedeg cwmni ac maen nhw'n greadigol iawn a dyna ni, ac nid oes ganddyn nhw'r ochr fusnes hon , byddant yn ei hanfod yn rhedeg y busnes i'r ddaear. Byddant yn rhoi'r cyfan i'r cleientiaid. Byddan nhw'n gweithio eu hunain i farwolaeth oherwydd nad oes ganddyn nhw'r greddfau hynny mewn busnes sy'n eu cydbwyso i wneud y peth yn gynaliadwy, a'i wneud yn fusnes byw.

Joey: Ie, ac mae'n ymddangos fel creadigrwydd hefyd eisiau cymryd mwy o risgiau, ac os ydych chi'n ceisio tyfu busnes a gwneud llawer o arian, y ffordd hawsaf yw apelio at yr enwadur cyffredin isaf, a chael y gynulleidfa ehangaf. Fel person creadigol, dyna'r gwrthwyneb i'r hyn rydych chi am ei wneud.

Joel: Ie. Dyna ddimensiwn arall sy'n dod i chwarae, yn sicr.

Joey: Ie. Iawn. Felly, hyd yn oed yn gwrando ar hyn, deuthum o'r byd. Hynny yw, roeddwn i'n teimlo pan rydych chi'n disgrifio'ch cefndir, roeddwn i'n teimlo llawer o berthynas yno. Nid oeddwn erioed mor entrepreneuraidd â chi panRoeddwn i'n ifanc. Felly, pan gyrhaeddais y pwynt o'r diwedd, a dweud y gwir, sef pan es i'n llawrydd, a bu'n rhaid i mi fynd i'r afael â'r ffaith fy mod bellach yn rhedeg busnes o un, roedd y stereoteip hwn y bu'n rhaid i mi fynd i'r afael ag ef. o, "Rwy'n artist, ac mae busnes yn gros, ac ni ddylai fod yn ymwneud â hynny, a'r ddawn a'r gwaith caled, a ddylai siarad drosto'i hun." Yn eich profiad chi, a ydych chi'n gweld bod y stereoteip hwnnw'n dal bod artistiaid yn hyddysg i wynebu'r realiti busnes hyn?

Joel: Wel, ydw a nac ydw. Hynny yw, rwy'n bendant yn gyfarwydd iawn â'r stereoteip hwnnw, ac rwy'n rhedeg i mewn iddo. Wrth gwrs, mae fy nghleientiaid, i raddau helaeth, yn rhedeg busnesau sefydledig. Felly, maen nhw wedi esblygu y tu hwnt i hynny, ond i fynd i'r afael â'r stereoteip hwnnw, rydw i'n bersonol bob amser wedi gwrthod y syniad bod busnes, i'r rhai creadigol, rywsut yn annymunol neu oddi tanynt neu fod bod yn llwyddiannus yn golygu eich bod chi rywsut wedi gwerthu allan, iawn? Fel pe baech ynddo am yr arian yn unig.

Joel: Yn awr, yr wyf yn ei gael, serch hynny. Felly, i rywun a allai anghytuno â mi, byddwn yn gofyn yn syml, "Wel, beth yw busnes, mewn gwirionedd? Rwy'n golygu, beth ydyw? Onid grŵp o bobl yn unig sydd wedi cytuno i ddod at ei gilydd a chynhyrchu. effaith fwy, mwy rhyfeddol, mwy gwerthfawr yn y byd nag y gallent ei chael fel arall pe baent wedi aros yn annibynnol ar ei gilydd?" Felly, pan fyddwch chi'n meddwl amdano yn yr ystyr hwnnw, byddwn i'n dweud, "Edrychwch, gadewch i ni fod yn real. Unrhyw un a roddirdiwrnod o'r wythnos, bydd busnes cryf yn malu talent yn unig, dim ond gwaith caled." Hynny yw, rydyn ni'n ei weld bob dydd.

Joel: Mae yna resymau pam mae cwmnïau'n dod at ei gilydd ac yn llwyddo a pham maen nhw'n ffynnu. 'yn unig yn meddwl yn greadigol, "O, busnes yn unsavory, a busnes yn ddrwg," mae'n debyg, "Wel, gwyliwch allan oherwydd eu bod yn mynd i roi hwb i'ch casgen."

Joey: Felly, roeddwn yn mynd i ofyn i chi, dwi'n golygu, beth yw'r camsyniad mwyaf rydych chi'n gweld pobl greadigol yn ei wneud neu bobl greadigol pan maen nhw'n rhedeg busnes creadigol? Hynny yw, ai dyna yw hynny? a dim ond gwaith caled sy'n ddigon? A yw hynny neu a oes pethau eraill, hefyd?

Joel: Wel, yr wyf yn golygu, gadewch i mi fod yn ofalus oherwydd nid wyf am ddisg, o bell ffordd, y dalent a'r gwaith caled achos nid dyna dwi yma i'w wneud.

Joey: Mae fel pris mynediad, yn y bôn.

Joel: Mae hynny'n union iawn. Mae'n debyg iawn, " O, dyna'ch tocyn i mewn i'r gêm, ond dydych chi ddim yn mynd i ennill, espe yn wir nid y Superbowl dim ond oherwydd eich bod wedi cyrraedd y cae," iawn? Dyna un o'r cynhwysion hanfodol pwysig, ond nid yw'n bopeth. Felly, o ran y camsyniad mwyaf, byddwn yn dweud inni daro arno'n gynharach pan siaradasom am y myth treiddiol hwnnw yr wyf yn ei alw'n ymwneud â'r gwaith i gyd. Felly, y camsyniad mwyaf yw pan sylweddoloch mai realiti rhedeg busnes creadigol yw hynnymae'n llawer mwy cymhleth. Mae saith maes busnes mewn gwirionedd. Dyma beth rydyn ni'n ei alw'n saith cynhwysyn. Mae'n rhaid eu meistroli.

Joel: Dyma'r tric, y gall bod yn wan mewn un o'r cynhwysion hynny ladd busnes. Felly, unwaith y byddwch chi'n dechrau sylweddoli hynny, "Iawn, creadigol, y gwaith, dim ond un allan o saith o gynhwysion yw hynny," rydych chi'n dechrau gwerthfawrogi, "Iawn. Efallai bod gen i gamsyniad fy mod i'n mynd i fod yn wych yn y gwaith. ac roedd y gweddill yn mynd i ofalu amdano'i hun."

Joey: Ie, ac rydw i eisiau cloddio i mewn i hynny mewn munud. I bawb sy'n gwrando, rydyn ni'n mynd i gysylltu â gwefan Joel a RevThink yn nodiadau'r sioe. Mae yna lawer o adnoddau anhygoel. Mae gan Joel bodlediad, ac mae ffeithlun am y saith cynhwysyn. Gallwch chi weld beth ydyn nhw. Byddwn yn siarad amdano mewn munud. Cyn i ni symud ymlaen, rydw i eisiau siarad am yr un peth, ond fflipiwch y persbectif. Roedd gennym ni gynhyrchydd gweithredol gwych, TJ Kearney, ar y podlediad yn ddiweddar, a buom yn ymchwilio i sut mae'r pethau hyn yn teimlo o ochr y cleient, nid yn unig o ochr y stiwdio.

Joey: Fel pobl greadigol, byddem yn , wrth gwrs, wrth eich bodd yn meddwl bod talent trumps popeth arall, gwerthu a marchnata, a chael peiriant coffi neis yn eich swyddfa, a'r holl bethau hynny. O safbwynt y cleient, pa mor bwysig yw talent mewn perthynas â'r holl bethau eraill hynny?

Joel: Wel, yn gyntafo'r cyfan, mae'n rhaid i mi ddweud bod podlediad gyda TJ yn rhyfeddol oherwydd bod rhywun wedi fy nhroi ato. Rwy'n meddwl bod un o'm cleientiaid wedi gwneud hynny, mewn gwirionedd. Roeddwn i fel, "Wow! Mae hyn yn wych." Roedd TJ mor hael i fod yn gywir, yn onest, yn agored, yn dryloyw. Fe wnes i estyn allan ato a chysylltu, ac roedd gennym ni bondio bromance gwych. Rwyf wrth fy modd â'r ffaith eich bod yn fflipio'r sgwrs oherwydd dyma beth fyddaf yn ei ddweud wrthych. Fel entrepreneur, rydych chi'n byw ar gyrion y farchnad.

Joel: Felly, mae'r holl syniad hwn y gallwch chi fod yn eich Tŵr Ifori yn cynhyrchu gwaith gwych ac mae pobl yn mynd i ysgrifennu sieciau atoch yn ffantasi llwyr. oherwydd unwaith y byddwch chi'n dechrau byw ar gyrion y farchnad, lle mae pobl yn penderfynu dyfarnu swydd i chi ai peidio, p'un ai i roi gwiriad mawr i chi am y gwaith creadigol hwn ai peidio, mae eich persbectif yn dod yn wahanol iawn.

Joel: Felly, o ochr y cleient, rydych chi'n gofyn, "Ydy'r holl bethau busnes eraill hyn yr un mor bwysig â thalent?" Wel, byddwn i'n dweud hyn. Yn gyntaf, fel y dywedais yn gynharach, credwch fi, fel pob person creadigol allan yna yn gwrando, hoffwn pe bai'n wir ei fod yn ymwneud â thalent yn unig. Mae'n ddoniol oherwydd mae llawer o gleientiaid, hyd yn oed cleientiaid yn hoffi credu mai talent yw'r hyn maen nhw'n ei brynu. Ydy hynny'n gwneud synnwyr?

Joey: Iawn.

Joel: Iawn. Felly, efallai y bydd y cleientiaid hyd yn oed yn dweud, "O, ie. Rydyn ni'n gweithio gyda nhw oherwydd nhw yw'r gorau," neu rywbeth felhynny, ond gadewch i ni ofyn i'r cleientiaid hynny. Gadewch i ni mewn gwirionedd chrafangia un ohonynt a dweud, "Hei, rydym yn mynd i wneud y prosiect hwn i chi. A oes ots gennych os ydym yn llwyr golli eich dyddiad cau? Mae'n iawn os yw ein gweinydd yn toddi i lawr ynghyd â'ch prosiect yng nghanol pethau neu gadewch i ni ddweud ein bod wedi rhoi'r ymwadiad anghywir ar eich hysbyseb ac rydych chi'n cael eich erlyn gan eich cwsmeriaid. Nid yw hynny'n fargen fawr, nac ydy?"

Joel: Rydych chi'n gweld fy mhwynt yma, yn amlwg, y pethau busnes eraill hynny fel cynhyrchu neu weithrediadau neu yswiriant, nid ydynt o bwys i gleientiaid hyd nes y byddant yn gwneud hynny. Pan maen nhw'n gwneud hynny, maen nhw'n llawer mwy pwysig na thalent oherwydd pan fydd y math yna o bethau'n dechrau digwydd ar brosiect, fel cleient, mae eich gyrfa ar y lein. Felly, rydych chi fel, "Edrychwch, y peth olaf yr wyf yn poeni amdano yw a yw'r fan hon yn cŵl ai peidio. Yr hyn sy'n bwysig i mi yw os nad ydych chi'n cyflawni, rwy'n cael fy nychu." Felly, dyma pam mae'r pethau busnes, does ganddyn nhw ddim yn edrych yn bwysig, ond pan maen nhw'n dod i chwarae, maen nhw'n bwysig iawn, hyd yn oed yn fwy na thalent.

Joey: Ie. Felly, rwy'n cymryd yn ganiataol bod yna adegau pan fyddwch chi'n gweithio gyda chleientiaid lle mae'n debyg eich bod chi'n eu cynghori, "Mae angen i chi wneud hyn," sydd ar yr wyneb yn ymddangos nad oes ganddo unrhyw berthynas â'r gwaith rydych chi'n ei wneud, ond mae'n fwy o arwydd y bydd cleientiaid yn ei weld sy'n gwneud i chi ymddangos yn fwy dibynadwy neu rywbeth felly. Hynny yw, ai dyna beth ydych chigwersi a ddysgodd mewn dau ddegawd o redeg stiwdio lwyddiannus.

Mae hefyd yn rhedeg Cyflymydd Jumpstart ar gyfer perchnogion sydd angen rhywfaint o help i gael pethau y tu hwnt i'r cyfnod cychwyn poenus, a gallwch gael gwybod am hynny a'r holl bethau cŵl eraill pethau maen nhw'n eu gwneud yno yn RevThink.com.

Rydych chi'n mynd i ddysgu tunnell gan y cyn-filwr hynod fedrus hwn yn y diwydiant.

NODIADAU SIOE JOEL PILGER

 • Joel
 • Gweminar 'Pam Bod Stiwdios Ar Ddod yn Sownd' gan Joel
 • RevThink
 • Lluniau Anmhosibl

ARTISTIAID / STIWDIO

  Chris Do
 • Spilt
 • Tim Thompson
 • David C Baker
 • TJ Kearney
 • Grymoedd Dychmygol
 • Buck
 • Ryan Honey
 • Cynllun STATE
 • Marcel Ziul
 • Seren Fawr
 • Alkemy X
 • Golchdy
 • Tony Liu
 • PJ Richardson
 • Viewpoint Creative
 • David DiNisco
 • IV Stiwdio

ADNODDAU

  Georgia Tech
 • Maya
 • Fflam
 • Seth Godin
 • Pennod Podlediad TJ Kearney
 • Tymhorau'r Cwmni Creadigol
 • 7 Cynhwysion y Cwmni Creadigol
 • QOHORT
 • Motion Mondays

AMRYWIOL

  8>Delwedd Meddal
 • SGI Octane

TRAWSGRIFIAD CYFWELIAD JOEL PILGER

Joey: Dyma Podlediad yr Ysgol Gynnig. Dewch am y MoGraph, arhoswch am y pws.

Joel: Efallai eich bod yn hynod angerddol am y gwaith heddiw, ond mae diwrnod yn mynd i ddod pan nad oes ots gennych, ac mae poblsiarad am, rhoi teimlad mwy diogel i'r cleient i weithio gyda chi oherwydd efallai bod eich gwefan yn safle Squarespace syml, ac yna byddwch yn mynd ymlaen ac rydych yn uwchraddio ei, ac rydych yn ail-frandio eich hun fel asiantaeth ddigidol neu rywbeth felly, ond mewn gwirionedd, mae'n ymwneud â gwneud i chi'ch hun ymddangos yn fwy cadarn? Ai dyna'r math o bethau rydych chi'n sôn amdanyn nhw?

Joel: Ydw. Dyna un ohonyn nhw. Efallai y byddwn yn ei fframio fel hyn, pan fyddwch chi'n stiwdio fach ac rydych chi'n gwneud gwaith gwych, ond ar raddfa lai, nid yw'r polion bron mor uchel, ond wrth i chi ddechrau ennill llwyddiant, pan fyddwch chi'n dechrau gwneud $50,000. a $100,000 o swyddi, mae'r gêm yn newid oherwydd eich bod yn sydyn yn dechrau mynd i mewn i fyd lle mae ymddiriedaeth yn dod yn hollbwysig, lle, "Ie, mae'n rhaid i'r gwaith fod yn wych, wrth gwrs," fel y dywedasoch mai dyna'r tocyn i mewn i'r gêm, ond daw ymddiriedaeth yn hollbwysig, ac mae hyder yn dod yn gynhwysyn mor hanfodol yn yr hafaliad. Byddwn hefyd yn ychwanegu arbenigedd.

Joey: Wrth gwrs.

Joel: Mae meddu ar arbenigedd cul sy'n eich gosod ar wahân hefyd yn rhan ohono nad ydych yn gweithio gyda rhywun yn unig oherwydd eu bod yn cynhyrchu lluniau pert. Mae 'na gant o fechgyn felly. Beth yw'r arbenigedd go iawn yma? Felly, ymddiriedaeth, hyder, arbenigedd, mae'r holl bethau hynny'n dod yn bwysig iawn, iawn. Felly, llawer o fy nghleientiaid, dyna rydw i'n eu helpu i werthfawrogi a hyd yn oed rhoi systemau ac arferion ar waith icreu'r amgylchedd hwnnw neu'r perthnasoedd hynny gyda'u cleientiaid.

Joey: Awesome. Iawn. Felly, gallai hwn fod yn lle da i ddechrau siarad am rai o’r syniadau a’r egwyddorion rydych chi’n siarad amdanyn nhw drosodd yn RevThink. Soniasoch am y saith cynhwysyn yn barod. Felly, gadewch i ni ei agor gyda hyn, iawn? Felly, ar wefan RevThink, mae gennych chi'r ffeithlun hynod cŵl hwn o'r enw The Seasons of the Creative Firm. I bawb sy'n gwrando, byddwn yn cysylltu ag ef. Yn y bôn, mae'n dangos i chi, mae'n debyg, y setiau sgiliau a'r gweithrediadau sydd eu hangen ar wahanol feintiau refeniw ar gyfer gwahanol feintiau stiwdio, iawn?

Joel: Iawn.

Joey: Felly, os ydych chi llai na miliwn, mewn gwirionedd ar y pwynt hwnnw, mae'n ymwneud yn bennaf â'r gwaith, ond ar lefel refeniw o 10 miliwn a mwy, a'r $10 miliwn hwnnw y flwyddyn, mae gennych griw cyfan o bethau eraill y mae'n rhaid ichi eu gwneud yn iawn. Rwyf wrth fy modd sut y gwnaethoch chi labelu'r pethau hyn hefyd. Rwy'n meddwl, y llai na miliwn o refeniw, y lefel honno yw'r teitl Poenus, ac rwy'n siŵr y gall llawer o bobl ei gael.

Joel: Ie, y Tymor Poenus.

Joey: Iawn . Felly, nid wyf yn gwybod faint o bobl sy'n gwrando ar hyn, mae'n debyg nad oes llawer, ond efallai bod rhai yn rhedeg stiwdio $10 miliwn y flwyddyn ynghyd â stiwdio. Felly, dydw i erioed wedi rhedeg stiwdio mor fawr. Ni allaf amau ​​sut olwg sydd arno ar y lefel honno. Felly, cymerwch gymaint o amser ag y dymunwch, ond dywedwch wrthym beth sydd ei angen i gyrraedd y lefel honno ac aros ar y lefel honno fel person creadigolstiwdio?

Joel: Waw!

Joey: Dw i'n mynd i eistedd yn ôl nawr.

Joel: Ie, yn union. Rwy'n meddwl am gleientiaid, perchnogion rwy'n gweithio gyda nhw sydd ar y lefel honno neu'n uwch. Dyn, mae gen i barch ac edmygedd aruthrol. Wrth gwrs, roeddwn i wedi byw'r bywyd hwnnw, felly gallaf uniaethu'n fawr iawn â'r perchnogion hyn a'u taith. Yr wyf yn golygu, yn fyr, mae'n cymryd popeth, iawn? Hynny yw, mae gan berchnogion a gyrhaeddodd y lefel honno awydd anniwall am ddysgu, am dyfu, ond hefyd am addasu, ac wrth gwrs, yn y pen draw, ennill. Hynny yw, maen nhw'n ddi-baid. Nid ydynt yn ddim llai nag obsesiwn.

Joel: Nawr, ar ôl byw'r bywyd hwnnw fy hun, gallaf ddweud yn onest mai'r entrepreneuriaid creadigol gorau, maen nhw'n cael eu gyrru gan rywbeth dwfn y tu mewn sy'n gwrthod bod yn fodlon ar unrhyw beth sy'n brin ohono. mawredd. Nid ydynt yn rhoi'r gorau iddi. Dydyn nhw ddim yn setlo.

Joey: Mae hynny'n gwneud synnwyr, ie.

Joel: Dydyn nhw ddim yn setlo. Ni fyddant yn rhoi'r gorau iddi nes iddynt naill ai brofi pawb neu hyd yn oed eu hunain, o ran hynny, eu bod naill ai'n hollol gywir neu'n hollol anghywir. Dyma, "Yn yr holl ffordd, rydyn ni'n mynd i wneud i hyn ddigwydd yn uffern neu'n uchel." Felly, mae'n debyg mai'r dycnwch hwnnw yw'r peth y byddwn i'n ei ddweud sy'n gyffredin pan fyddwch chi'n edrych ar berchennog sy'n rhedeg stiwdio sydd yn y tymor hwnnw neu wedi hynny.

Joey: Reit. Iawn. Felly, rwy'n golygu, ac mae hynny'n gwneud synnwyr perffaith i mi, rwy'n golygu, y gallaf ddweud wrthych ei fod wedirhedeg stiwdio a oedd ychydig dros y marc $1 miliwn y flwyddyn hwnnw, mae llawer o bwyntiau pontio. Mae'n eithaf hawdd, wel, ni ddywedaf ei fod yn hawdd, ond mae'n llawer haws bod yn llawrydd a chyrraedd y marc 100K y flwyddyn hwnnw, iawn?

Joel: Ie, yn sicr.

Joey: Yna gallwch chi ddechrau cynyddu gydag efallai rhoi casgliad at ei gilydd a chodi eich cyfraddau, a gwneud rhywbeth call, a gallwch chi fynd dros y chwarter miliwn hwnnw, ac efallai hyd yn oed hanner miliwn, yn dibynnu ar sut prysur wyt ti. Yna i fynd heibio'r marc miliwn, mae'n rhaid i newid ddigwydd, lle mae'n rhaid i chi gael cynhyrchydd, rhywun yn mynd allan ac yn gwerthu. Felly, yn sydyn iawn, mae gwerthiant yn dod yn wirioneddol bwysig, sy'n golygu bod marchnata'n dod yn bwysicach.

Joey: Dyna un o'r pethau, ac yna mae'n diferu o'r fan honno, ac yn awr, bydd angen person gweithrediadau i reoli hyn i gyd, ac yna cyllid. Felly, rwy'n meddwl tybed a allech chi siarad am ... Soniasoch am y saith cynhwysyn, a rhestrais ychydig ohonynt yn unig. Efallai y gallech siarad am y rheini, a'r gwahanol gamau pan allwch chi ddianc rhag peidio â chael cymaint â hynny o farchnata, ond yna rywbryd, ni fyddwch chi'n tyfu mwyach hebddo.

Joel: Wel, gadewch i mi yn gyntaf rhestrwch y saith cynhwysyn oherwydd dyma mewn gwirionedd yr hyn y byddwn yn ei alw'n batrwm yr oeddem yn ei gydnabod yn RevThink flynyddoedd lawer yn ôl. Felly, y saith cynhwysyn,dyma'r pethau sy'n wirioneddol eu gwneud, sy'n ofynnol er mwyn i fusnes ffynnu a llwyddo yn yr hirdymor. Felly, yn gyntaf ac yn bennaf, mae'n greadigol. Yn ddiddorol, dyma'r cynhwysyn nad ydym prin yn ei gyffwrdd oherwydd bod gan bob stiwdio neu berchennog hwnnw i lawr yn barod. Dyna lle'r oedd yr eitemau cystadleuol, ond y cynhwysion eraill yw cynhyrchu, marchnata, gwerthu, cyllid, gweithrediadau, ac entrepreneuriaeth.

Joel: Felly, yn awr, pan edrychwch ar y tymhorau, byddwn yn dweud hyn yn gyntaf. peidiwch â gwneud y camgymeriad o edrych ar dymhorau'r cwmni creadigol fel fformiwla neu hyd yn oed fel nod, iawn? Sylwad ydyw mewn gwirionedd. Felly, dyma'r patrwm mewn gwirionedd, boed yn dda neu'n ddrwg, dyma'r patrwm y mae cwmnïau'n mynd drwyddo. Felly, wrth iddynt lansio, maent yn tyfu, maent yn llwyddo, yn ffynnu, beth bynnag, ond yn y pen draw, maent yn peidio â bodoli hyd yn oed. Beth yw'r patrymau?

Joel: Fe wnaethoch chi alw'r tymor cyntaf hwnnw rydyn ni'n ei alw'n Dymor Poenus. Mae gan unrhyw dymor enw, y gwahanol gamau hyn o refeniw a maint tîm. Wel, y tymor poenus hwnnw mewn gwirionedd yw'r tymor pan fo'r perchennog yn sownd rhwng craig a lle caled oherwydd os mai chi yw'r perchennog hwnnw, rydych chi'n byw eich breuddwyd, iawn? Rydych chi'n rhedeg eich busnes eich hun, woohoo, ond rydych chi hefyd wedi'ch llethu'n llwyr, yn gwisgo cymaint o hetiau, ac mae'r saith cynhwysyn hynny'n esbonio pam oherwydd mae'n rhaid i chi gael pob un o'r rheini i lawr i ryw raddau i hyd yn oed roi cynnig arni.

Joel: Y peth poenus a ddaw yw y gallwch chi fynd yn sownd yno. Mae hyn ers blynyddoedd. Fel fi fy hun, rwy'n edrych yn ôl ar fy stori, roeddwn i'n sownd yn y tymhorau poenus hynny am chwech neu saith mlynedd o fy 20. Mae'n eithaf poenus oherwydd bod yn y tymor poenus yw lle rydych chi'n gorweithio, rydych chi'n cael eich tanwerthfawrogi nid yn unig gan eich cleientiaid , ond hefyd eich tîm, ac i wneud pethau'n waeth, nid ydych chi'n cael digon o dâl hefyd.

Joey: Iawn. Felly, beth yw'r catalydd sy'n dod â rhywun o'r lefel honno i fyny i'r lefel nesaf?

Joel: Wel, os siaradwch chi yn nhermau'r saith cynhwysyn, yn gyntaf mae'n rhaid i chi ddechrau meistroli cynhyrchu. Felly, mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi ddeall mewn gwirionedd sut rydyn ni'n rheoli prosiectau mewn gwirionedd, sut rydyn ni'n cyllidebu, sut rydyn ni'n gwireddu, sut rydyn ni'n cadw cleientiaid yn hapus, sut rydyn ni'n cadw'r system gynhyrchu gyfan hon i redeg mewn ffordd rydyn ni'n ei gwneud. arian, ac rydym yn cadw cleientiaid yn hapus, a hyd yn oed yn ysgogi busnes ailadroddus. Felly, dyna beth fyddwn i'n ei alw'r cynhwysyn cynhyrchu hwnnw.

Joel: Unwaith y bydd gennych chi hwnnw yn ei le, yna rydych chi'n dechrau sylweddoli, "Rwy'n meddwl bod angen i ni gael y gair allan," ac rydych chi'n dechrau meddwl, "Ni angen gwerthiant," ond hyd yn oed cyn i chi allu dechrau gwerthu, mae'n rhaid i chi fod yn marchnata, felly mae'n rhaid i chi fod yn cynhyrchu ymwybyddiaeth, mae'n rhaid i chi fod yn rhoi eich arbenigedd allan yn y byd, yn cyfleu eich unigrywiaeth, eich lleoliad cul, hyn i gyd . Yna gallwch chi, wrth gwrs,dechrau estyn allan a gwneud yr hyn a elwir yn werthiant. Yn syml, mae gwerthiant yn adeiladu ymddiriedaeth, yn rhannu eich arbenigedd, ac yn helpu pobl i ddeall yr atebion y gallwch eu darparu, y gallwch eu cynhyrchu, a gwerth yr arbenigedd hwnnw.

Joel: Felly, dyna rai o'r atebion, I. byddai'n galw, unwaith eto, y patrymau cyffredin. Dyna'r patrwm y byddai stiwdio fel arfer yn ei ddilyn wrth iddynt dyfu ac esblygu. Rwyf wrth fy modd â'r gair a ddywedasoch. Roedd yn shifft oherwydd yn bendant mae yna newid ym meddylfryd y perchennog pan rydych chi wedi bod yn sownd yn y tymor poenus ac yn mynd o gwmpas, rydych chi'n wneuthurwr gwallgof, rydych chi'n gwisgo pob het, rydych chi'n gwneud pob swydd, ac rydych chi'n meddwl eich bod chi'n llwyddo. Efallai eich bod chi. Efallai eich bod chi'n gwneud $300,000 neu $400,000 neu $500,000 y flwyddyn, ac yna ar ôl pedair neu bump neu chwe blynedd, rydych chi'n sylweddoli, "Ni allaf wneud hyn bellach. Ni allaf wisgo un het arall. Ni allaf gymryd ar un peth arall. Rydw i ar fy mhen draw."

Joel: Mae llawer o bobl, mae eu hiechyd yn dod yn broblem, iawn? Mae eu perthnasoedd yn mynd yn doredig. Mae pris trwm i'w dalu am aros yn y modd hwnnw. Felly, unwaith y byddwch chi'n cael synnwyr o'r hyn sy'n bosibl, rydych chi'n gwneud y shifft honno, oedd y gair a ddefnyddiwyd gennych chi, yna rydych chi'n dechrau cydnabod, "O, rydw i'n meddwl cyrraedd y lefel nesaf, yn lle cymryd mwy, rydw i'n mynd i. cael gwared ar." Felly, rydych chi'n dechrau meistroli dirprwyo a phopeth sy'n cyd-fynd ag ef, a chanolbwyntio ar yr hyn rydw i'n ei alw'n eich galw chiathrylith.

Joey: Ie. Mae hynny'n arwain yn berffaith at gwestiwn oedd gennyf i chi, sef, sut y gall artist dawnus gynyddu ei dalent? Achos pan fyddaf yn meddwl am, pan oeddwn wedi gwneud y penderfyniad i geisio dechrau stiwdio, yr wyf yn golygu, dyna beth oeddwn yn meddwl. Rwy'n hoffi, "Wel, mae fy nghleientiaid yn dweud wrthyf trwy fy llogi dro ar ôl tro fy mod yn dda am wneud hyn, a dim ond un ohonof sydd. Felly, sut y gallaf ei wneud fel bod mwy o fy set sgiliau yn cael ei cael ei ddefnyddio trwy drosoli llogi pobl eraill a phethau felly?" Popeth rydych chi newydd ei ddisgrifio am frwydr entrepreneuriaid go iawn, dyna beth ddechreuais i ei deimlo cyn gynted ag y gwnes i'r penderfyniad hwnnw. Felly, sut y gall artist wneud y trawsnewid hwnnw?

Joel: Wel, o ran talent, a'r cwestiwn hwn o, "Beth mae'n ei olygu i gynyddu eich talent?" Byddwn i'n dweud, yn enwedig, o ran talent greadigol oherwydd mae honno'n dalent benodol, ryfedd, yn dalent greadigol, mewn gwirionedd nid yw'n raddadwy iawn. Dyma beth fyddwn i'n ei ddweud, iawn? Oherwydd yn sicr, yr holl syniad y tu ôl i stiwdio yw, "Gadewch i ni greu strwythur sy'n eich cefnogi wrth i chi ganolbwyntio a datblygu eich rhoddion mwyaf." Nawr, galwaf hynny’n athrylith.

Joel: Felly, mewn ffordd, mae’r busnes yno i’ch cefnogi, i’ch helpu i ganolbwyntio ar hynny, a’i ddatblygu i fod ar lefel na fyddai byth yn mynd iddi fel arall. fod yn bosibl, ond ar yr un pryd, rydych chi'n gweithio gyda thîm, ac mae pawb o'ch cwmpascanolbwyntio ar eu hathrylith. Felly, nid eich talent yn unig sy'n cael ei raddio. Mae'n athrylith pawb yn dod at ei gilydd mewn ffordd sy'n creu'r alcemi gwirioneddol arbennig hwn o waith tîm a diwylliant. Pan ddaw hynny at ei gilydd, mae'n creu rhywbeth sy'n llawer mwy ac yn llawer mwy anhygoel na dim ond un person unigol sy'n cynyddu ei dalent unigol. Ydy hynny'n gwneud synnwyr?

Joey: Ydy. Rwyf wrth fy modd eich bod yn ei roi felly oherwydd mae hynny'n ffordd llawer iachach o edrych arno, hefyd. Weithiau pan fyddaf yn siarad â gweithwyr llawrydd llwyddiannus iawn, a'u bod yn bwrw ymlaen â'r syniad o ddechrau stiwdio, rwy'n meddwl, bryd hynny, fod yna fodel gor-syml iawn yn eu pen o sut beth fydd hi. Mae'n mynd i ganiatáu i mi a fy ffrindiau wneud mwy o waith fel yr wyf yn ei wneud. Rwy'n meddwl ei bod yn well meddwl amdano fel, "Rydyn ni'n mynd i greu'r peth hollol newydd hwn sy'n fwy na chyfanswm ei rannau."

Joey: Rwyf am fynd yn ôl i'r $10 miliwn a mwy lefel oherwydd ein bod yn sôn am y creadigol, ac yna'r cynhyrchiad, a dyna sut ydych chi'n fwy effeithlon, a graddio'r broses greadigol, yna marchnata, yna gwerthu, ond i gyrraedd lefel $ 10 miliwn y flwyddyn a mwy. Ar ffeithlun RevThink a The Seasons of the Creative Firm, mae gennych chi gyllid yno hefyd. Mae gennych hefyd weithrediadau ac entrepreneuriaeth. Felly, rwy'n meddwl tybed a allech chi siarad am y pethau hynny oherwydd bod y rheini'n feysyddy byddwn i'n dweud nad yw'r mwyafrif llethol o bobl sy'n gwrando hyd yn oed yn gwybod beth mae'r geiriau hynny'n ei olygu yn y cyd-destun rydych chi'n eu defnyddio.

Joel: Ie, ie, wedi deall. Wel, gadewch i ni efallai ychwanegu ychydig o eglurder, ychydig o liw i rai o'r termau hyn, a'r hyn a olygwn wrth hynny. Felly, byddwn yn dweud pan fyddwn yn sôn am rywbeth fel cyllid, er enghraifft, mai mater syml iawn o fesur a rhagamcanu arian yw cynhwysyn cyllid. Mae'n debyg mai dyma'r cynhwysyn lle mae'r rhan fwyaf o berchnogion yn sugno'n llwyr, dde? Mae hwn yn un o'r meysydd pan fyddaf yn gweithio gyda pherchennog, fel arfer y maes cyntaf y mae'n rhaid i ni ei gyrraedd yw tanio'r ceidwad llyfrau, dod â'r cyfrifydd newydd i mewn, dod o hyd i CPA nad yw'n sugno, ac ati. Dyna yw cyllid.

Joel: Nawr, mae'r maes gweithredu, byddwn i'n dweud, yn ddiddorol oherwydd gweithrediadau yw'r holl bethau y tu ôl i'r llenni sy'n gwneud i fusnes redeg yn well. Felly, mewn gwirionedd, Tim, yn ein podlediad diweddaraf, roedd yn disgrifio gweithrediadau pan oedd yn y Lluoedd Dychmygol ac ef oedd â gofal gweithrediadau. Roedd yn rhagweld gweithrediadau fel y peiriant gwerthu enfawr hwnnw y gallech chi fel rhywun y tu mewn i'r cwmni gerdded ato a dweud, "Iawn. Mae angen contract arnaf," "O, mae angen i mi ofalu am y mater AD hwn," "O, Dwi angen yswiriant," "mae angen i'n cyfleuster redeg yn llyfnach," "mae angen gweinydd newydd arnaf," yr holl feysydd busnes hyn, sy'n waw, wrth i'r busnes gynyddu a thyfu, y rhainfel, "Na, ni allai hynny byth ddigwydd." Credwch fi, mae'n dod, a dyma pan fyddwch chi'n cydnabod bod eich busnes yn enfawr, mae'n fawr, ond mae rhywbeth hyd yn oed yn fwy o'r enw eich gyrfa, ac mae hyd yn oed rhywbeth mwy na hynny, fe'i gelwir yn eich bywyd.

Joey : Oeddech chi'n gwybod y gallwch chi ddechrau stiwdio, ennill rhywfaint o dyniant ag ef, ei dyfu i faint gweddus, ac yna o bosibl, ei werthu? Hynny yw, mae'n debyg nad yw'r cysyniad o werthu cwmni yn dramor i chi, ond gwerthu stiwdio dylunio cynnig, sut mae hynny hyd yn oed yn gweithio? Ydych chi'n dod yn gyfoethog ar ôl i chi ei werthu? Beth ydych chi'n ei wneud ar ôl hynny? A dweud y gwir, efallai cwestiwn gwell fyth yw, sut mae tyfu stiwdio i'r maint lle mae hynny hyd yn oed yn opsiwn? Beth sydd ei angen i gael stiwdio i'r lefel $5 miliwn i $10 miliwn y flwyddyn? Beth os na fyddwch chi'n ei werthu yn y pen draw? Beth ydych chi ag ef pan fyddwch chi'n barod i ymddeol?

Joey: Dyma rai cwestiynau diddorol iawn, ac a dweud y gwir, rhai nad ydw i erioed wedi meddwl amdanyn nhw na'u trafod, ond yn ffodus, i chi ac i chi. fi, mae gennym Joel Pilger ar y podlediad heddiw. Mae gan Joel gefndir unigryw. Dechreuodd ei stiwdio ei hun, Impossible Pictures, ym 1994. Ydy, mae hynny'n iawn. Gwisgodd lawer, llawer o hetiau dros y blynyddoedd. Ugain mlynedd yn ddiweddarach, fe werthodd y stiwdio, ac yna cafodd ei hun ar groesffordd, ddim yn siŵr beth i'w wneud nesaf.

Joey: Yna daeth o hyd i'w alwad bresennol, sydd, yn fy marn i, yn ei siwtiodod yn hanfodol i wneud i bopeth arall redeg yn esmwyth. Felly, dyma'r hyn y byddem yn ei ddisgrifio fel gweithrediadau. Mae'n gyfreithiol, mae'n AD, mae'n drethi, cyfrifeg, systemau, cyfleusterau, TG, y math yna o bethau.

Joel: Nawr, entrepreneuriaeth, byddwn i'n dweud, yw sut beth mae'n swnio, a dyna yw eich sgil a gallu fel entrepreneur. Mae hynny, yn sicr, yn bwysig pan fyddwch chi'n dechrau eich busnes oherwydd mae'n rhaid i chi gael y perfeddion i fynd allan ar eich pen eich hun a chael gweledigaeth o, "Rydw i'n mynd i wneud fy mheth fy hun."

Joel : Dros y blynyddoedd, mae'n esblygu ac yn dod yn bwysicach oherwydd, yn y pen draw, entrepreneuriaeth yw, "Beth yw eich gweledigaeth?" ac "Ydych chi'n gallu tyfu fel arweinydd lle rydych chi i bob pwrpas yn gallu breuddwydio'ch breuddwyd i eraill? Allwch chi ei rhoi i ffwrdd mewn gwirionedd? Allwch chi wahodd pobl eraill i'ch stori?" Gallai hynny chwarae allan o ran eich strategaeth ymadael yn y pen draw hyd yn oed. Beth yw eich cynnig gwerth enfawr i'r byd? Ydych chi'n adeiladu rhywbeth sy'n mynd i fod yn ased? Ydych chi'n mynd i'w drosoli? Ydych chi'n mynd i'w uno, ei werthu, yn y blaen? Felly, dyna'r cynhwysyn hwnnw o entrepreneuriaeth sy'n bwysig ar hyd y ffordd, ond mae'n dod yn arbennig o bwysig pan fyddwch chi yn y tymor pŵer hwnnw, fel rydyn ni'n ei alw, neu'r tu hwnt.

Joey: Got it. Iawn. Felly, mae rhai o'r pethau hynny a grybwyllwyd gennych, ac yn enwedig gweithrediadau a chyllid, yn bethau sy'n dweud wrthyf efallai y byddwch yn anghytuno, ond rwy'n teimlofel mae yna lefel arbennig o asgellu fe, gallwch chi ddianc am ychydig.

Joel: O, ddyn, amser mawr.

Joey: Reit? Yna rydych chi'n cyrraedd y pwynt lle mae fel, "O, wel. Nawr, rydyn ni'n ddigon mawr, lle os bydd y peth hwn yn torri, rydyn ni'n mynd i gael 50 o weithwyr yn pissed off," y math yna o beth.

Joel: Fe wnaethoch chi ei hoelio. Rydych chi'n ei hoelio oherwydd ydy, mae gweithrediadau'n ymwneud cymaint â'r cwestiwn hwn o faint. Nawr, rwy'n chwerthin oherwydd gallaf gofio pan oeddwn yn rhedeg fy stiwdio, rwy'n meddwl ein bod yn bedair miliwn, iawn? Mae'n debyg mai dyma'r flwyddyn, wn i ddim, 13 neu 14. Roeddwn i wedi cyflogi cynhyrchydd gweithredol o Troika i ddod i weithio gyda mi, a oedd yn wych, dim ond menyw ddawnus anhygoel yw hynny. Mae hi wedi bod yn gweithio gyda mi ers tua mis ar y tîm. Mae hi'n dod i mewn i fy swyddfa un diwrnod ac mae hi'n dweud, "Hei, Joel. Roeddwn yn rhoi rhywfaint o adborth i chi yr wyf wedi sylwi yma nad oes neb yn Amhosib yn gyfrifol am lawdriniaethau." Dude, ydych chi eisiau siarad am ei winging? Wyddoch chi beth oedd fy ymateb iddi? "Beth yw gweithrediadau?"

Joey: Dyna'r ateb anghywir.

Joel: Ie. Rydw i mor jyst yn ei wneud i fyny wrth i mi fynd. Dyma beth mae cymaint o berchnogion yn ei wneud oherwydd nad yw perchnogion yn gweithredu ac yn rhedeg cwmni, ac yna'n mynd i ddechrau eu peth eu hunain. Rydych chi naill ai'n gyflogai, ac rydych chi'n codi darnau wrth fynd ymlaen, ac rydych chi'n dechrau eich cwmni eich hun neu efallai eich bod chi'n gweithio'n llawrydd, ac rydych chi'n dechrau eich cwmni eich hun.cadarn. Yn y bôn, mae pawb yn ei wneud wrth fynd. Felly, mae hyn, wrth gwrs, yn llawer o'r gwerth a ddaw yn fy marn i yw'r persbectif hwnnw o fod wedi gweithio gyda channoedd o gwmnïau. Dw i'n gwybod sut mae'n gweithio.

Joel: Y darn gweithrediadau hwnnw, ie, fe wnaethoch chi ei hoelio'n llwyr. Pan sylweddolais fod yna bobl mewn gwirionedd allan yna yn y byd sy'n caru cyfreithiol, a chyfleusterau, a threthi, ac AD, a recriwtio, a chadw talent, y math yna o bethau i gyd, roeddwn i fel, "O, fy gosh! Chi! 'yn cael ei gyflogi." Roedd hynny'n newidiwr gêm fawr. Credaf mai dyna a wthiodd fy stiwdio o bedair miliwn i dros bum miliwn oedd y cam syml hwnnw o ddod â hynny i mewn a chydnabod hynny fel cynhwysyn gwirioneddol bwysig.

Joey: Felly, y rhan entrepreneuriaeth honno, nawr, yw'r darn hwnnw. mwy am gael yr ansawdd arweinyddiaeth hwnnw o gael gweledigaeth, gallu hel tîm o’i chwmpas neu a yw’n gallu rhagweld y dyfodol ychydig yn well, a chymryd rhai risgiau, fel bod y 32ain hysbyseb, er enghraifft, yn dechrau dirywiad o ran cyllidebau a defnyddioldeb, rydych chi'n barod am beth bynnag sy'n mynd i ddod nesaf?

Joel: Mae'r ddau, ie. Hynny yw, mae'r ddau mewn gwirionedd oherwydd i chi ei hoelio. Yr agwedd entrepreneuriaeth yw eich bod bob amser ar gyrion y farchnad. Felly, rydych chi bob amser allan yna yn chwilio am, "Beth yw'r anghenion, a sut mae'r anghenion yn esblygu, ac yna sut mae fy atebion neu fy adnoddau yn mynd i ddiwallu'r anghenion hynny yner mwyn creu atebion?" Mae hynny'n rhywbeth rydyn ni'n ei alw'n fformiwla entrepreneuraidd, lle mae anghenion ac adnoddau yn cyfateb i atebion. Os ydych chi'n entrepreneur gwych, rydych chi'n byw yn y tensiwn hwnnw drwy'r amser. Gall fod yn eithaf gwallgof oherwydd eich bod yn llythrennol yn cael i ddweud, "Iawn. Blwyddyn o nawr, sut mae ein harbenigedd yn mynd i esblygu?"

Joel: Unwaith y byddwch chi'n dechrau mynd i ddwy neu dair neu bedair blynedd i'r dyfodol, dwi'n golygu, pwy a wyr, ond mae'n rhaid i chi fod yn gofyn o hyd. y cwestiynau hynny. Felly, mae'n rhaid i chi fod yn chwilfrydig iawn, mae'n rhaid i chi fod yn chwilfrydig iawn. Mae'n rhaid i chi hefyd fod yn hynod hyblyg, lle rydych chi'n dweud, "Iawn. Sut mae cymryd fy athrylith a'i addasu neu ei esblygu, ei gymhwyso i'r anghenion hyn?" Oherwydd nid wyf yn credu yn y syniad hwn o ... Wel, entrepreneur yw rhywun sy'n gweld angen allan ar y farchnad, ac yna Rydych chi'n creu rhywfaint o adnodd i ddiwallu'r angen hwnnw oherwydd mae hynny'n greadigol. Dyna aberthu'ch enaid. Mae'n rhaid i chi fod yn wir i bwy ydych chi. Felly, mae'n wir yn dweud, "Sut mae cymryd fy athrylith unigryw a pheidio â'i gyfaddawdu, ond yn hytrach dod o hyd i ble y gall greu'r gwerth mwyaf yn y farchnad?"

Joey: Ie, ac mae'n gwneud i mi feddwl, hefyd, ei bod yn amlwg yn anodd iawn cael stiwdio i lefel o 10 miliwn mewn refeniw. mae'n debyg hyd yn oed yn anoddach aros yno am gyfnodau hir o amser, iawn?

Joel: Yn sicr.

Joey: Achos unwaith y byddwch chi yno, dwi'n tybiobod yna rywfaint o syrthni sy'n ymlusgo i mewn, "Wow! Mae hyn yn gweithio'n dda iawn," ac yna rydych chi'n meddwl, "Wel, ond mewn tair blynedd, mae'n mynd i roi'r gorau i weithio. Mae angen i ni wneud y newid poenus hwn yn iawn nawr." Ai dyna ti'n gweld?

Joel: O, yn sicr, yn sicr. Hynny yw, pan fyddwch chi ar lefel 10 miliwn neu'r tu hwnt, rydych chi'n gymaint o was i bawb. Felly, mae'r rhith neu'r myth hwn rydyn ni'n ei ddweud, "O, pe bawn i'n rhedeg cwmni o'r maint hwnnw, gallwn i wneud beth bynnag rydw i eisiau. Fi fyddai'n rheoli. Mae gen i lawer o arian. Mae gen i lawer o adnoddau," ond nid yw'n gweithio felly oherwydd mewn ffordd, rydych chi bob amser yn was i'ch cleientiaid, ond pan fyddwch chi mor fawr â hynny, rydych chi hefyd yn was i'ch tîm.

Joel: Felly, pan fyddwch chi'n cyrraedd lefel $10 miliwn, chi fel perchennog, yr entrepreneur, y cyfan rydych chi'n ei wneud trwy'r dydd yw naill ai eich bod chi allan yn gweithio gyda chleientiaid, yn dod i gytundeb, ac yn trafod, ac yn datrys eu problemau, " Sut mae ein cwmni'n mynd i weithio gyda'i gilydd?" neu os ydych chi'n treulio'ch amser gyda'ch tîm arwain. Rydych chi'n eu hyfforddi, rydych chi'n eu cynghori. Weithiau chi yw eu therapydd, iawn? Mae'n fyd gwahanol iawn rydych chi'n byw ynddo.

Joel: Felly, er efallai eich bod chi'n hoffi, "Woohoo! Fe wnes i 10 miliwn. Dwi'n cael gwneud beth bynnag dwi eisiau," wel, na, achos mae'r cwestiwn yw, beth mae eich tîm cyfan eisiau ei wneud? Hynny yw, mae bron fel, mewn ffordd, eich bod chi'n agwleidydd o ryw fath oherwydd dydych chi ddim yn cael gwneud beth bynnag a fynnoch oherwydd os nad yw eich tîm o 50 o bobl yn hoffi'r syniad hwnnw, wel, efallai nad dyna'r cyfeiriad y dylech fynd iddo.

Joey: Iawn . Ydw, dwi'n cytuno 100%. Nid yw School of Motion yn agos at y lefel honno, ond wrth inni dyfu, gallaf deimlo fy rôl, ac rwyf wedi ei chofleidio’n fawr. Rwy'n lwcus fy mod i mewn i hyn, ond rwyf yma yn y bôn i hwyluso'r hyn y mae'r tîm eisiau ei wneud, ac i aros allan o'u ffordd oherwydd eu bod yn llawer gwell yn eu swyddi nag y byddwn byth.3

Joel: Wel, dyna chi'n deall yr elfen yna o athrylith. Unwaith y byddwch chi'n dechrau sylweddoli ... dwi'n meddwl mai fy athrylith, pan oeddwn i'n rhedeg fy stiwdio, oedd fy mod i'n mynd i fod y boi hynny mewn gwirionedd yn hytrach na bod yn flaengar ac yn ganolwr, y rockstar, dwi'n mynd i fod y boi hynny. yn adeiladu'r llwyfan syfrdanol y mae eraill yn perfformio arno.

Joel: Dyna, i mi, oedd fy shifft pan sylweddolais, "Rwy'n mynd i godi o'r gadair. Nid fi fydd y fflam Dydw i ddim yn mynd i fod yn animeiddiwr bellach Dydw i ddim hyd yn oed yn mynd i gyfarwyddo creadigol o reidrwydd Rydw i'n mynd i ddod â chyfarwyddwyr creadigol i mewn sy'n llawer gwell na'r hyn rydw i'n gallu ei wneud, ac adeiladu llwyfan y gallant ddisgleirio arno." Rwy'n meddwl mai rhan o'r hyn rydych chi'n ei wneud yn School of Motion yw eich bod chi'n cydnabod, "Waw! Os gallaf ryddhau athrylith fy nhîm, rydyn ni'n mynd i adeiladu rhywbeth llawer mwy anhygoel arhoi boddhad na phe bai'r cyfan yn ymwneud â mi, a fi yw'r boi sydd ar y blaen ac yn y canol yn gwneud yr holl bethau rhyfeddol." Mae fel, "Na. Mae'r hyn rydych chi'n ei adeiladu yn fwy na chyfanswm y rhannau."

Joey: Rwyf wrth fy modd â'r trosiad hwnnw o adeiladu'r llwyfan kick ass. Rwy'n bendant yn dwyn hwnna, Joel. Does neb yn gwneud yr un hwnnw. , gadewch i ni siarad am RevMeddwl ychydig, a'r gwaith rydych chi'n ei wneud yno.

Joel: Cŵl.

Joey: Yn gyntaf oll, rwy'n chwilfrydig, o ble daeth yr enw ? Os dywed un o'ch teulu, "Beth mae RevThink yn ei wneud?" sut fyddech chi'n esbonio beth yw RevThink?

Joel: Iawn. Wel, gadewch i ni weld. Felly, mae'r enw'n fyr ar gyfer meddwl chwyldro, a mae'r enw mewn gwirionedd yn siarad ag anghenion penodol rhedeg nid busnes, ond busnes creadigol oherwydd nid yw rhedeg busnes creadigol yn debyg i redeg unrhyw fath arall o fusnes.Felly, os ydych am fod yn llwyddiannus yn rhedeg busnes creadigol, rydych chi'n mynd i gael gwared ar ddoethineb confensiynol, sy'n golygu y bydd yn rhaid i chi gofleidio llawer o gysyniadau gwrth-reddfol, AKA, chwyldroadol.Felly, dyna'r meddylfryd y tu ôl i'r enw. Rydyn ni hefyd yn hoffi jôc hynny ... Fy mhartner busnes Tim, aeth i seminar mewn gwirionedd. Felly, weithiau byddwn yn cellwair ac yn dweud bod y Parch yn fyr am y parchedig.

Joey: Rwy'n hoffi hynny.

Joel: Na. Mewn ffordd, mae'n siarad â'r ffaith bod yna mewn gwirionedd calon i'r hyn y mae RevThink yn ei wneud, a hynnya ydym yn dod ochr yn ochr â pherchnogion ac rydym fel ffrind i'r perchennog oherwydd mae bod yn berchennog yn aml yn daith unig, hyd yn oed os oes gennych bartner busnes. Mae'n waith caled, anodd. Pan fyddwn yn dod ochr yn ochr â pherchennog, mae'n debyg, "Wow! Yn olaf, mae gennyf y person hwnnw y gallaf ymddiried ynddo, sydd â fy nghefn, sy'n deall y byd rwy'n byw ynddo. "

Joel: Felly, beth ydw i'n ei wneud yn RevThink? Beth fyddwn i'n ei ddweud wrth fy nheulu a ffrindiau ac yn y blaen? Wel, yn gyntaf, rwy'n bartner. Felly, rwy'n rhedeg ymgynghoriaeth brysur, iawn? Mae hynny'n golygu fy mod yn teithio llawer, ac rwy'n gweithio gyda chleientiaid ar y safle yn yr Unol Daleithiau, a hefyd ledled y byd. Rwy'n siarad llawer mewn cynadleddau. Rwy'n cynnal ein podlediad. Rwy'n meddwl mai'r peth mwyaf diddorol y bydd eich gwrandawyr yn ei weld yn fwy na thebyg yw, wel, sut mae gweithio fel ymgynghorydd? Sut olwg sydd ar hynny?

Joel: Mae'n debyg y byddwn i'n dweud, yn fyr, bod ymgynghori fel y soniais o'r blaen. Mae'n dod ochr yn ochr â pherchennog busnes. Felly, fel arfer, rwy'n helpu'r perchennog i adennill rheolaeth neu dyfu'r busnes neu wneud mwy o arian neu gyflawni nodau hirdymor, iawn? Felly, gallai'r nodau hirdymor hynny fod yn bethau fel, "Rydym am fynd i mewn i ddatblygu cynnwys," "Rydym am ddatblygu eiddo deallusol," neu "Rydym am fod mewn sefyllfa rywbryd ar gyfer uno neu gaffael," y mathau hynny o bethau .

Joel: Felly, o ran dydd i ddydd, sut olwg sydd ar hynny yw fi a fy nhîm oherwydd mae gen itîm o bobl y tu ôl i mi sydd hefyd yn rhan o'n hymrwymiadau mwy, ond mae'n arwain y perchennog, ac mae'n arwain y cwmni wrth iddynt feistroli saith cynhwysyn cwmni creadigol, ac eithrio creadigol, fel y soniais o'r blaen, oherwydd dyna'r un cynhwysyn mai anaml y byddwn yn cyffwrdd. Mae pawb wedi cael hynny i lawr. Felly, yr holl feysydd busnes eraill hynny sydd eu hangen fel arfer, sydd angen fy help, a chymorth fy nhîm.

Joey: Felly, pwy yw'r cleientiaid? Ydyn nhw'n bobl yn dechrau stiwdio am y tro cyntaf? Ydyn nhw'n stiwdios sefydledig sy'n bwriadu gwthio heibio i'r tymor nesaf neu a ydyn nhw'n cael pwynt poen penodol? Pwy yw'r stiwdios hyn?

Joel: Wel, mi fyddwn i'n dweud ein bod ni'n bigog iawn. Felly, yn gyffredinol nid ydym yn gweithio gyda pherchnogion tro cyntaf neu fusnesau newydd oherwydd a dweud y gwir, nid yw'n wir nad ydym am helpu. Dim ond nad ydyn nhw'n barod am ein cyngor ni oherwydd mae ein cleient delfrydol mewn gwirionedd yn berchnogion sy'n rhedeg busnes rhwng $2 filiwn a $50 miliwn mewn refeniw blynyddol, iawn?

Joel: Nawr, i'r cwmnïau mwy hynny, rydw i yn golygu, ar gyfer stiwdio $40-$50 miliwn, nid fi yn unig yw'r ymgysylltiad, nid o gwbl. Mewn gwirionedd mae'n dîm cyfan oherwydd efallai y bydd gennyf dri neu bedwar o bobl ar fy nhîm lle rydym yn gweithio gyda stiwdio sefydledig fawr. Rydym yn helpu i weithredu a rhedeg systemau ac arferion ariannol, iawn? Rydym mewn gwirionedd yn dod i mewn ac yn rhoi darnau gweithrediadau ar waith ac yn helpurhedeg y drefn honno.

Joel: Rwy'n canolbwyntio llawer, yn bersonol, ar farchnata a gwerthu. Felly, rydw i mewn gwirionedd yn gweithio gyda thimau gwerthu ac yn eu hyfforddi, ac yn rhoi piblinell werthu ar waith, ac yn eu helpu i drafod, llywio caeau, a'r holl fathau hyn o bethau.

Joel: Nawr, wedi dweud hynny, Byddwn yn dweud bod rhai eithriadau oherwydd nid dim ond ar stiwdios mawr yr ydym yn canolbwyntio oherwydd ein bod yn arwain digwyddiadau. Rydyn ni'n gwneud y meddyliau chwarterol hyn gyda'r nos o'r enw Cohort, lle rydyn ni'n canolbwyntio'n wirioneddol ar helpu'r gymuned o berchnogion a'r diwydiant yn gyffredinol. Rydym hyd yn oed yn rhedeg rhai rhaglenni ar gyfer busnesau llai. Felly, un enghraifft fyddai fy mod yn rhedeg cyflymydd sawl gwaith y flwyddyn. Fe'i gelwir yn Jumpstart. Mae hynny mewn gwirionedd yn canolbwyntio'n unig ar helpu siopau llai nad ydyn nhw wir yn barod am ymgysylltiad llawn.

Joel: Felly, dywedwch eich bod chi'n llai na miliwn neu ddwy filiwn, a'ch bod chi am ddianc rhag y tymor poenus hwnnw. , rydym wedi siarad amdano'n gynharach, ac wedi cyrraedd y lefel nesaf honno, mae'r cyflymydd hwnnw'n ergyd 60 diwrnod yn y fraich sy'n fy helpu'n llwyr i'r stiwdios llai i gyrraedd y lefel nesaf honno.

Joey: Mae hynny'n anhygoel, dude . Byddaf yn gwneud yn siŵr fy mod yn cael yr holl ddolenni a stwff gennych chi oherwydd rydw i eisiau rhoi hynny i gyd yn nodiadau'r sioe i unrhyw un sy'n gwrando sydd â diddordeb. Hynny yw, rwy'n meddwl fy mod wedi sôn amdano ar y podlediad hwn o'r blaen, ond mae gennyf hyfforddwr busnes, ac rwyf wedi gwneud hyfforddi, ac rwyf wedi gwneud y mathau hyn oyn berffaith. Ar hyn o bryd mae'n ymgynghorydd a phartner yn RevThink, sy'n ymgynghoriaeth ar gyfer entrepreneuriaid creadigol, gan gynnwys perchnogion stiwdios dylunio symudiadau. Mae ei ddydd i ddydd yn cynnwys helpu perchnogion stiwdio ac asiantaethau i ddarganfod sut i dyfu eu busnes, sut i leoli eu hunain yn y farchnad, sut i drin gweithrediadau, a chyllid, a'r holl wersi busnes a ddysgodd Joel mewn dau ddegawd o redeg. stiwdio lwyddiannus.

Joey: Mae hefyd yn rhedeg cyflymydd jumpstart ar gyfer perchnogion sydd angen rhywfaint o help i fynd y tu hwnt i'r cyfnod cychwyn poenus, a gallwch gael gwybod am hynny yn yr holl bethau cŵl eraill y maent yn eu gwneud yno yn RevThink.com.

Joey: Yn y bennod hon, mae Joel a minnau'n siarad am yr hyn sydd ei angen, yn ogystal â gwaith da, i fod yn llwyddiannus fel stiwdio. Rydym yn mynd i mewn i realiti rhedeg busnes mawr, ac yn y pen draw ei werthu, ac yna rydym yn siarad am ei rôl bresennol fel ymgynghorydd i berchnogion busnes. Mae ei bersbectif ar ein diwydiant yn unigryw iawn, ac mae ganddo gymaint o fewnwelediadau gwerthfawr y mae'n debyg y byddwch chi eisiau llyfr nodiadau neu ddau wrth eich ymyl tra'ch bod chi'n gwrando ar hwn.

Joey: Felly, os ydych chi 'Ydych chi'n chwilfrydig am sut mae'n edrych y tu mewn i stiwdio wyth ffigur neu os ydych chi am brofi plymio'n ddwfn i arferion gorau cwmnïau dylunio symudiadau llwyddiannus yn yr oes sydd ohoni, paratowch am ddos ​​enfawr o hynny gwybodaeth melys, melys. Dymarhaglenni. Mae braidd yn wirion weithiau os nad ydych erioed wedi ei wneud, ond o, fy ngwydd, a yw'n effeithiol cael rhywun yn eich gwthio.

Joey: Mae hynny'n arwain at gwestiwn oedd gennyf sef, faint o y gwaith rydych chi'n ei wneud ag ef, a gall fod yn wahanol yn dibynnu ar y cam y mae eich cleient arno, ond faint o'r hyn rydych chi'n ei wneud sy'n eu dysgu sut i wneud rhywbeth o'i gymharu â'u bod yn gwybod beth y dylent fod yn ei wneud, maen nhw dim ond ofn ei wneud, a rhaid i chi eu gwthio?

Joel: Wel, mae hynny'n gwestiwn cŵl. Hynny yw, byddwn yn dweud wrth ddysgu pobl sut mae rhan ohono'n dda, ond rwy'n meddwl mai'r hyn rwy'n ei ddarganfod hyd yn oed yn well yw dod ochr yn ochr a meithrin hyder yr entrepreneur neu weithiau efallai ei fod yn rhywun a gollodd eu hyder ar hyd y ffordd, ac mae'n eu helpu. ei gael yn ôl.

Joel: Mae'n air bach doniol, hyder, oherwydd byddwn i'n dweud pan fyddwch chi'n gofyn i mi am wthio pobl trwy eu hofnau, ie, mae fel hynny, ond yn hytrach na gwthio, byddwn yn dweud fy swydd yn aml yn lle hynny yw rhoi caniatâd i'r perchennog symud ymlaen oherwydd yn eironig, mae'r rhan fwyaf o berchnogion yn gwybod beth sydd angen iddynt ei wneud, ond nid oes ganddynt yr hyder i weithredu arno. Felly, fi yw'r boi sy'n dod ochr yn ochr â nhw gan eu bod yn pendroni, "Hei, a ddylem ni wneud hynny?" Efallai y byddaf yn dweud yn syml, "Ie. Ie, dyna'n union beth y dylem ei wneud."

Joey: Mae hynny mor wir.

Joel: "Hei, gyda llaw, rydw i wedi gweithio gyda cant o wahanolstiwdios, felly dwi'n gwybod y bydd hyn yn gweithio. Rwy'n rhoi caniatâd i chi." Lawer gwaith, dyna sy'n ei ryddhau ef neu hi i symud ymlaen. Felly, mae ganddyn nhw'r ymdeimlad hwn o'r peth iawn i'w wneud yn barod, ond rydw i'n rhoi caniatâd iddyn nhw fynd i'w wneud. Wrth gwrs, mae yna un llawer mwy gyda hynny, ond byddwn yn dweud efallai bod hynny'n fwy gwir na dim ond eu gwthio trwy eu hofnau yn eu rhyddhau i symud ymlaen dim ond amwysedd ac ansicrwydd.

Joey: Mae hynny'n wych. Rydych chi'n dweud, "Mae'n iawn i chi anfon e-bost at y person hwnnw a gofyn am gael sefydlu sioe go iawn mewn asiantaeth," neu rywbeth felly pan fyddant efallai'n meddwl, "Wel, maen nhw'n mynd i feddwl fy mod i'n ymwthgar." Mae fel, "Na, ti'n cael gwneud." Mae hynny'n anhygoel, ddyn. Rydw i eisiau rhoi cylch yn ôl yn gyflym iawn. Soniasoch yn gynharach am rif a ysgrifennais, ac anghofiais ofyn ichi amdano.

Joey: Dywedasoch hynny efallai y bydd gan rai o'ch cleientiaid refeniw o 50 miliwn.Mae hynny'n lefel lle mae'n anodd i mi hyd yn oed ddychmygu stiwdio dylunio symudiadau, stiwdio wir animeiddio yn cyrraedd y lefel honno. fel chwilfrydig, pa fath o gleient sy'n cyrraedd y lefel refeniw honno? A yw'n bosibl cael cymaint â hynny dim ond bod yn, wn i ddim a yw hyn yn enghraifft wael, ond yn gwmni creadigol Buck lle rydych chi'n adnabyddus am eich dyluniad ac animeiddiad neu a oes angen i chi hefyd gael cynhyrchiad fideo a bron â bod asiantaeth, a bod yn gwneud creadigol a strategaeth?

Joel: Waw! Wel, dydw i ddimgwybod y byddai ateb unigol i hynny, ond rydych yn bendant yn cyfarth ar y goeden iawn, fel petai, a bod y Bucks y byd, maent yn sicr wedi meistroli cornel o'r farchnad. Felly, byddwn mewn gwirionedd yn dweud efallai mai'r patrwm cyffredin yw'r hyn yr wyf yn ei alw'n greawdwr categori. Felly, yr hyn yr wyf yn ei olygu wrth hynny yw gadewch i ni edrych ar efallai Grymoedd Dychmygol fel enghraifft. Felly, dyma lle roedd fy mhartner busnes, Tim, yno yn y sefydlu ac yn gweithio yn y blynyddoedd cynnar hyn, ac yn gweithio ar saith, iawn? Rydyn ni i gyd yn gwybod y dilyniant teitl agoriadol i saith.

Joel: Yr hyn nad yw pobl yn ei werthfawrogi yw bod Grymoedd Dychmygol yn dal i fod o gwmpas, ac maen nhw'n dal yn wych, ac mewn ffordd, fe fyddan nhw bob amser oherwydd mewn ar sawl cyfrif, gallech ddadlau mai nhw ddyfeisiodd y categori o'r enw Open Title Sequence Motion Design. Felly, byddant am byth yn cael eu hadnabod a'u cydnabod am y cyflawniad hwnnw, a gallant drosoli hynny mewn ffordd, ni waeth pa mor dda yw rhai cystadleuydd am wneud dilyniannau teitl, maen nhw bob amser yn mynd i fod yn ail neu'n drydydd o gymharu â Lluoedd Dychmygol. oherwydd mai nhw greodd y categori.

Joel: Rwy'n meddwl bod rhywun fel Buck hefyd yn enghraifft dda ohonoch y gallech ddadlau eu bod yn creu categori o ran dyluniad cynigion modern ar gyfer brandiau mawr, ymgyrchoedd mawr, sydd ganddynt rhywsut wedi gallu naddu eu safle fel crëwr categori.

Joel: Nawr, hoffwn ychwanegui hynny oherwydd i chi glywed hyn ar TJ yn ei bodlediad. Mae'r dynion hyn yn wych am nid yn unig yn greadigol, ond mae'r ochr fusnes yn syfrdanol. Maen nhw mor dalentog am ddatblygu talent, meithrin talent, cadw talent, defnyddio’r dalent honno, a byddai’r systemau a’r arferion sydd ganddynt ar waith yn gwneud i bennau’r rhan fwyaf o bobl droelli fel, “Wel, doedd gen i ddim syniad mai dyna beth oedd ei angen. ." Nid yw'n ddim byd tebyg, "O, ie. Rydyn ni'n gwneud gwaith gwych, ac mae pobl yn ein galw ni, ac rydyn ni'n gwneud eu prosiect." Hynny yw, mae cymaint mwy yn digwydd yno y tu ôl i'r llenni.

Joel: Wrth gwrs, y gyfrinach fach fudr, hefyd, yw bod rheol 80/20 yn gyffredinol yn digwydd sydd fel arfer yn waith gwych. y gallai unrhyw stiwdio neu gwmni cynhyrchu penodol gynrychioli efallai 20% o'u refeniw. Ac eto, y tu ôl i'r llenni, mewn gwirionedd, nid yw 80% o'r arian fel arfer yn dod i ymwybyddiaeth y cyhoedd. Nid yw ar eu gwefan. Nid ydynt yn ei ddangos oherwydd bod yr arian yn cael ei wneud yn gwneud gwaith sy'n dda, ond nid yn mynd i fod ar eich rîl. Efallai nad eich arbenigedd chi ydyw, nid eich safle unigryw cul yw hwn. Dyna'r stwff ei fod yn waith da iawn, efallai y bydd rhywfaint ohono hyd yn oed yn wych, ond nid yw'n mynd i fod ar y wefan oherwydd nid yw'n hanfodol, yn Imaginary Forces neu Buck neu beth bynnag waith. Felly, mae llawer o bethau ar waith yno. Mae'n debyg y gallwn i dreulio podlediad cyfan yn siaradam hynny, dim ond y cwestiwn hwnnw.

Joey: Ie. Mae hynny'n ddiddorol iawn oherwydd rydw i wedi siarad â llawer o berchnogion stiwdios, a dwi'n golygu, mae'n bendant yn wir am rai ohonyn nhw, ac yn enwedig y rhai mawr. Dyna'r union achos. Rwy’n cofio yn y Gynhadledd Blend gyntaf yn Vancouver, fe wnes i gymedroli panel a oedd yn cynnwys Ryan Honey, un o gyd-sylfaenwyr Buck, a dywedodd hynny. Rwy'n meddwl ei fod wedi dweud ei fod yn rhywbeth fel nad yw 93% o'r gwaith y mae Buck yn ei wneud yn mynd ar eu gwefan, ond mae'n helpu i dalu am y 7% sy'n edrych yn cŵl iawn.

Joel: Beth rydw i'n ei garu am hynny , hefyd, yn sylwi bod Ryan mewn gwirionedd yn gwybod ei fod yn 93%. Hynny yw, mae hynny'n dweud wrthych eu bod mewn gwirionedd yn gwylio ac yn mesur y mathau hynny o baramedrau. Felly, mae hwnnw'n berson busnes craff iawn, iawn yno.

Joey: Mae'n foi craff iawn, iawn. Mae yna berchnogion stiwdios eraill rydw i wedi siarad â nhw, llai yn bennaf, lle rydw i wedi gofyn y cwestiwn hwnnw fel, "A oes rhywfaint o yriant caled wedi'i lenwi â phethau diflas sy'n cadw'r goleuadau ymlaen?" Mae llawer o bobl yn dweud, "Na. A dweud y gwir, rydyn ni'n lwcus. Dim ond ar bethau rydyn ni eisiau eu gweithio rydyn ni'n gweithio." Yn gyffredinol, mae'r stiwdios hynny ar raddfa lawer llai. A ydych yn gweld, yr wyf yn golygu, a oes perthynas yno? A oes achosiaeth lle i dyfu i lefel refeniw benodol, bydd yn rhaid i chi fynd ar ôl yr 80% hwnnw oherwydd dyna mewn gwirionedd lle maen nhw'n talu eu biliau?

Joel: Ydy. Ydw. Hynny yw, gallwn gyffredinoli a dweudbod rhwng efallai dwy a phedair miliwn, stiwdio, cwmni cynhyrchu yn gallu canolbwyntio iawn, iawn ac yn ddetholus iawn ar, "Dim ond y math yma o waith rydyn ni'n mynd i wneud, ac mae'n mynd i fod yn wych. Dydyn ni ddim yn mynd i gymryd unrhyw aseiniadau nad ydyn ni'n eu caru." Efallai y byddwch chi'n dangos y rhan fwyaf ohono i'r byd ac ar eich gwefan.

Joel: Unwaith y byddwch chi'n dechrau bod eisiau mynd heibio i bedair miliwn, yn sicr, wyth neu 10 miliwn, nid yw'r model hwnnw'n gweithio. Mae yna lawer o resymau pam na fyddaf efallai'n diflasu ar ein gwrandawyr â nhw, ond ie, byddwn i'n dweud bod yr ystod honno o ddwy i bedair miliwn, yn bendant mae gen i gleientiaid sy'n perthyn i'r categori hwnnw, maen nhw'n gwneud gwaith gwych, ac maen nhw wir yn gwneud hynny. Nid yw'n gwneud gwaith sy'n talu'r biliau. Wel, dylwn i ddweud mai'r mwyafrif o'r gwaith nad ydyn nhw'n ei wneud yw talu'r biliau. Mae yna waith y byddech chi'n ei gymryd bob amser. Mae gen i'r cysyniad hwn rwy'n galw'r tri R. Unrhyw bryd y byddwch chi'n ymgymryd â phrosiect, mae oherwydd y rîl, y berthynas neu'r wobr. Yn sicr mae yna adegau pan fyddwch chi'n cymryd swydd am y wobr. Felly, mae'r realiti hwnnw bob amser ar waith, waeth beth fo'ch maint.

Joey: Wedi llwyddo. Gadewch i ni siarad am rai o'r pethau cyffredin rydych chi'n eu gweld pan fydd perchnogion stiwdios yn dod atoch chi. Beth yw'r pethau rydych chi'n edrych arnyn nhw lle gallwch chi ddweud yn y bôn, "Os na fyddwch chi'n trwsio hyn, rydych chi'n mynd allan o fusnes"? Beth yw'r problemau cyffredin rydych chi'n eu diagnosio ac sydd angen eu trwsio?

Joel:Gwerthiant.

Joey: Da iawn.

Joel: Ie. Gadewch imi rybuddio hynny oherwydd bod pawb yn meddwl bod ganddynt broblem gwerthu, ond yr hyn sy'n eironig yw bod problem werthu fel arfer yn broblem llawer dyfnach o leoliad gwael a marchnata gwan. Felly, er enghraifft, stiwdio, asiantaeth, cwmni cynhyrchu, byddan nhw'n dweud, "O, dim ond mwy o werthiant sydd ei angen arnom ni. Mae angen cynrychiolydd arnom. Mae angen i ni fynd o flaen y bobl iawn." Myth yw hynny mewn gwirionedd. Yr hyn sy'n digwydd mewn gwirionedd yw y gallai stiwdio fod yn wych am farchnata a lleoli eu cleientiaid a'r brandiau hynny, ond maen nhw'n sugno'n fawr o wneud hynny drostynt eu hunain.

Joey: Wrth gwrs.

Joel: Mae'n y clasur, nid oes gan blant y Crydd unrhyw esgidiau. Felly, mae hwnnw'n batrwm cyffredin iawn rwy'n ei weld gyda chwmnïau a fy nghleientiaid yw, "Mae angen mwy o werthiant," ond y broblem ddyfnach yn aml yw marchnata a lleoli.

Joey: Diddorol. Ie, dyna beth yr wyf yn tybio. Yn y diwedd, os nad ydych chi'n dod â digon o refeniw i mewn, mae'r peth yn mynd yn ei flaen. Felly, efallai y gallech siarad ychydig am hynny, lleoli. Hynny yw, rwy'n meddwl fy mod yn gwybod beth rydych chi'n ei olygu wrth ddweud nad yw eu lleoliad yn gweithio'n iawn. Beth mae hynny'n ei olygu mewn gwirionedd?

Joel: Wel, rwy'n diffinio lleoliad fel gofod neu safle unigryw rydych chi'n ei gerfio ym meddyliau eich cleientiaid neu byddwn i'n dweud ar y gwrthwyneb, dydych chi ddim yn mynd i gerfio. allan smotyn ar eu silffoedd, iawn? Rydych chi mewn gwirionedd am gerfio lle yn eumeddyliau. Felly, beth mae hynny'n ei olygu yw os ydych chi'n rhedeg stiwdio a'ch bod chi'n dweud, "Hei, rydyn ni'n Stiwdio XYZ. Braf cwrdd â chi," bod y cleient hwnnw mewn gwirionedd yn deall yn iawn pwy ydych chi, pam rydych chi'n bodoli, a beth sy'n eich gwneud chi arbennig, gwahanol, anhygoel, eithriadol, a bod yn ddiweddarach pan fydd y cleient hwnnw angen dod ar draws eu desg, "O, mae'n rhaid i mi gyflawni'r prosiect hwn. Cefais i wneud i'r peth hwn ddigwydd," eu bod yn gwybod yn union pam y byddent yn galw ti. Nid yw'n gwestiwn. Maen nhw'n gwybod, "O, dylwn i ffonio XYZ. Fe wnes i gwrdd â'r dynion hynny ychydig fisoedd yn ôl. Efallai eu bod nhw'n berffaith ar gyfer hyn."

Joey: Felly, sut ydych chi'n gwneud hynny? Felly, fel enghraifft, byddaf yn defnyddio Giant Ant, iawn? Felly, Ant Cawr, pan fyddaf yn meddwl amdanyn nhw, mae yna flas i'w gwaith, ac mae ganddyn nhw'r stori hon iddyn nhw. Ni allaf roi fy mys ar pam rwy'n gwybod hynny na pham rwy'n teimlo felly, ac rwy'n siŵr y byddai llawer o bobl sy'n gwrando yn cytuno â hyn.

Joey: Felly, yn fwriadol neu'n anfwriadol, maen nhw wedi llwyddo i leoli eu hunain mewn ffordd arbennig, ond rwy'n dyfalu y gallai llawer o berchnogion stiwdios ddweud, "Wel, nid wyf am osod fy hun fel cilfach na chyfyngu fy marchnad yn ormodol. Felly, ni yw'r Stiwdio ôl-gynhyrchu slaes dylunio slaes VFX slaes animeiddiad, a gallwn wneud popeth." Felly, sut ydych chi'n mynd i'r afael â'r syniad hwnnw o, "Wel, mae angen i chi fod â safle ym meddwl eich cwsmer"?

Joel: Wel, nid mân ymrwymiad mo hwn, yn gyntaf oll. byddwn yn dweudmae pob safbwynt, sori, mae pob stiwdio allan yna yn gwerthuso eu lleoliad yn gyson, ac nid yw byth wedi'i wneud, mewn gwirionedd. Rwy'n annog fy nghleientiaid fel, "Nid yw eich lleoliad byth yn cael ei wneud. Dim ond yn well." Felly, yr esblygiad parhaus hwn o ddod yn fwyfwy clir, ond mae yna egwyddor sefydledig mewn marchnata, sef, trwy apelio at bawb, nad ydych yn apelio at neb.

Joel: Felly, mae'r syniad hwn o, "Wel , rydym yn gwneud y cyfan," mewn gwirionedd, fe wnes i meme, nid wyf yn gwybod, ychydig fisoedd yn ôl fy mod yn postio yn ein ... Mae gennym grŵp Facebook o'r enw Saith Cynhwysion. Dim ond perchnogion, 500 o berchnogion ledled y byd ydyw. Postiais y meme hwn, lle cymerais ddatganiad lleoli fel, "Rydyn ni'n stiwdio greadigol sy'n caru adrodd straeon, ac rydyn ni'n angerddol am gydweithio," a blah, blah, blah, yr holl bethau hyn y mae perchnogion stiwdios yn eu dweud yn eu lleoliad . BS yw'r cyfan.

Joel: Y ffordd y postiais i'r meme, roedd bron fel Mad Libs. Roedd yn goleuo oherwydd sylweddolodd pawb ar unwaith, rydych chi'n darllen y peth hwn ac rydych chi'n dweud, "O, crap! Rydyn ni'n swnio fel pawb arall." Byddwn hyd yn oed yn dweud Ant Enfawr, o ran eu hiaith leoli yn unig sydd ar eu gwefan. Ydy, mae'n iawn, mae'n iawn, ond a yw hynny'n dal hanfod ac unigrywiaeth yr hyn ydyn nhw mewn gwirionedd? Na, nid yw.

Joel: Nawr, gallaf ddweud hynny oherwydd, yn amlwg, rwy'n gweithio gyda llawer o gwmnïau gwahanol, ac rwy'n gwerthuso lleoliad.yn seiliedig ar gannoedd o gwmnïau yr ydych yn ceisio sefyll allan ohonynt. Mae hwn yn ymarferiad dwi'n mynd drwyddo gyda bron pob un o'm cleientiaid, lle rydyn ni'n gwerthuso ein lleoliad, ac yna rydyn ni'n rhoi tuneup iddo neu weithiau rydyn ni'n ei ailwampio'n llwyr.

Joel: Fel yn Jumpstart, mae yna modiwl cyfan, rydym yn treulio wythnos gyfan lle rwy'n rhostio gwefannau pawb, rhostio safle pawb. Maen nhw i gyd yn crio, ac yn rhincian dannedd a, "O, fy Nuw! rydyn ni'n sugno," ac yna rydyn ni'n treulio wythnos yn ail-leoli. Mae'n broses, iawn? Mae yna ysgol gyfan o feddwl, ac rydych chi'n mynd trwy'r darganfyddiad hwn o'ch pŵer a'ch pwrpas, a'ch personoliaeth, a sut rydych chi'n mynegi hynny wrth ddefnyddio enw eich cwmni, ac yn y blaen.

Joel: Felly, mae'n debyg mai'r newyddion da yw bod yna broses y gallwch chi fynd drwyddi i ddod yn glir ynglŷn â hyn. Byddwn hefyd yn annog pobl i sylweddoli po fwyaf cul yw eich lleoliad, mae'n ymddangos yn frawychus, ond mae fel gwaywffon. Po fwyaf miniog a chul ydyw, y mwyaf y mae'n treiddio i feddwl eich cleient. Mewn gwirionedd, y cyfan rydych chi'n ceisio'i gyflawni yw sut wnes i ddiffinio marchnata, a dyna rydych chi'n ceisio creu chwilfrydedd sy'n arwain at sgwrs. Dyna ni.

Joel: Felly, os yw eich safle neu'ch gwefan yn ateb cwestiynau, yn darparu gwybodaeth, yn egluro eich proses, hyn i gyd, mae'n methu mewn gwirionedd. Mae'n methu mewn gwirionedd. Felly, aJoel.

Joey: Joel, mae gen i deimlad ein bod ni'n mynd i fod yn ffrindiau da wrth symud ymlaen. Rwy'n falch iawn eich bod wedi dod ar y podlediad. Rwy'n gyffrous iawn i siarad â chi. Diolch i chi am wneud hyn, ddyn.

Joel: Nac ydw. Mae croeso i chi, ddyn. Rwy'n teimlo'r un ffordd. Rwy'n meddwl pan oeddech chi a minnau'n sgwrsio ychydig wythnosau yn ôl, fe sylweddolon ni'n dau, "Ooh! Rwy'n meddwl ein bod ni'n garedig iawn yma." Mae llawer wedi dod mewn hanes a phethau eraill, ond yn edrych ymlaen at hyn. Mae hyn yn wych.

Joey: Reit on, ddyn. Felly, gadewch i ni ddechrau yma. Fe wnes i ddarganfod amdanoch chi trwy erthygl Motionographer a oedd yn sôn am y gwaith rydych chi'n ei wneud, ac yna fe'ch gwelais ar sioe Chris Doss, a chefais fy swyno'n fawr gan y bydoedd yr ydych ynddynt, ond rwy'n dyfalu y rhan fwyaf o'n cynulleidfa ddim yn gyfarwydd â chi. Felly, mae eich ailddechrau o LinkedIn ac o ddysgu amdanoch chi yn eithaf gwyllt. Felly, rwy'n meddwl tybed a allwch chi roi hanes byr Joel Pilger inni.

Joel: Wel, mae wedi bod braidd yn wyllt. Dydw i ddim yn mynd i ddweud celwydd. Mae wedi bod yn reid wyllt, ond mae wedi bod yn chwyth. Gadewch i ni weld, hanes byr Joel Pilger. Felly, mae'n debyg y byddwn i'n dechrau trwy ddweud bod gen i blentyndod entrepreneuraidd iawn. Felly, fe ddechreuodd ymhell yn ôl pan oeddwn i'n blentyn. Cefais fy ngeni a'm magu yn Atlanta, Georgia. Fy mam a dad oedd y mathau a ddysgon nhw i mi, "Gwnewch yr hyn rydych chi'n ei garu, a bydd yr arian yn dilyn." Felly, trodd hynny'n bob math o bethau entrepreneuraidd gwallgof a wneuthum pan oeddwn yncynllun marchnata gwych yn syml yn creu chwilfrydedd ac yn gwneud y cleient yn mynd, "Huh? Beth sy'n ymwneud? Rwyf am wybod mwy." Dyna fe. Dyna fe. Nawr, mae hynny'n newid mawr oherwydd 10, yn enwedig 20 mlynedd yn ôl, roedd yn wahanol iawn. Dyma'r rheswm y mae llawer o bobl yn mynd yn ôl at yr hen ddoethineb confensiynol hwn.

Joey: Felly, a oes unrhyw enghreifftiau y gallwch chi feddwl amdanynt o stiwdios y gallai ein gwrandawyr fynd i edrych ar eu gwefan, ac maent yn gwneud gwaith da o leoli eu hunain?

Joel: Ie. Hynny yw, byddwn yn dweud mae'n debyg mai State Design fyddai un o'm ffefrynnau. Gweithiais gyda Marcel at State am gyfnod hir. Maen nhw'n enghraifft wych o'u gwaith gwych. Mae eu lleoliad yn glyfar iawn. Mae yna lawer o agwedd. Mae yna safbwynt yno, ond nid oes gwybodaeth. Does dim llawer mwy yno. Cwpl o enghreifftiau eraill y byddwn yn eu rhoi fyddai BIGSTAR, y stiwdio dylunio symudiadau yn Efrog Newydd. Mae Alkemy X yn un da, cleient arall i ni. O, gwn, Golchdy. Mae golchi dillad yn un da arall. Gweithiais gyda PJ a Tony ar rai o'u safleoedd. Felly, dyma rai enghreifftiau da. Ydw. Gallai pobl edrych i weld lle mae'r afon yn cwrdd â'r ffordd.

Joey: Ydy, mae hynny'n wych. Byddwn yn cysylltu â phawb yn nodiadau'r sioe. Rwy'n gefnogwr mawr o State Design. Dwi'n edrych ar eu tudalen amdanon nhw ar hyn o bryd dim ond i weld beth maen nhw'n ei ddweud. Pan fyddwch chi'n ei ddarllen, dwi'n golygu, mae ynanaws iddo. Efallai y bydd yn troi rhai pobl i ffwrdd, "Rydym yn ostyngedig, ond yn rhyfeddol." Efallai y bydd rhai cleientiaid yn darllen hwnnw ac yn dweud, "Wel, nid yw hynny'n ostyngedig o gwbl. Dydw i ddim eisiau gweithio gyda'r dynion hyn," ac mae'n debyg eu bod yn iawn gyda hynny, sy'n frawychus.

Joel : Na. Maen nhw'n fwy na iawn gyda hynny. Mewn gwirionedd mae'n fwy na iawn gyda hynny oherwydd eich bod yn gwybod beth? Nid ydych chi eisiau gweithio gyda phawb yn y byd oherwydd nid yw hynny'n bosibl. Fyddech chi ddim hyd yn oed eisiau. Fy theori bob amser fu, "Hei, rwy'n iawn gyda 50% o'r byd yn fy nghasáu cyn belled â bod y 50% arall yn fy ngharu'n angerddol," oherwydd pe bai gen i 50% o gyfran y farchnad mewn unrhyw farchnad benodol, geez! Pwy na fyddai eisiau hynny? Reit? Felly, mae'n hidlydd, iawn? Oherwydd os ydych chi'n mynd i State Design a'ch bod chi'n gweld hynny, ac rydych chi'n mynd, "Ie, nid wyf yn ei gael." Gwych. Hwyl fawr. Fe wnaethoch chi arbed llawer o drafferth a gwaethygu i bawb oherwydd doeddech chi ddim yn mynd i fod yn ffit da beth bynnag.

Joey: Mae'n wir. Ydy, mae hynny'n wir iawn. Gadewch i ni symud i mewn i rywbeth rwy'n hynod chwilfrydig yn ei gylch oherwydd dwi'n gwybod bron dim am hyn, a dyna'r cysyniad o werthu stiwdio. Rwy'n meddwl ei fod yn ddoniol oherwydd rwy'n meddwl yn iawn cyn i mi gwrdd â chi, stiwdio yr oeddwn yn arfer gwneud llawer o waith llawrydd ar ei chyfer yn Massachusetts, Viewpoint Creative, fe'u prynwyd. Felly, nawr, yn ogystal â chi, rwy'n gwybod dau berson sydd wedi gwerthu eu stiwdio, dim ond dau. Felly, dim ond syniad yw'r holl syniad hwnnwcysyniad tramor, rwy'n meddwl, i'r rhan fwyaf o bobl. Felly, beth ddylem ni ei wybod am y broses hon? Yr wyf yn golygu, nid wyf yn gwybod unrhyw beth. Pwy sy'n prynu stiwdio? Pwy y uffern hyd yn oed yn gwneud hynny? Am faint maen nhw'n ei brynu, yr holl bethau yna? Efallai y gallwch chi roi'r gorau i ni.

Joel: Wel, iawn. Felly, yn gyntaf, rwy'n falch ichi grybwyll Viewpoint oherwydd byddwn yn llongyfarch David a'r tîm yno yn Viewpoint ar y trafodiad hwnnw. Pob lwc i'r bois yna. Rwy'n eu hadnabod ac yn eu caru. Nawr, y pwnc hwn, rwy'n golygu, yn amlwg, gallem neilltuo podlediad cyfan i'r pwnc hwn, efallai cyfres hyd yn oed, ond byddwn yn dweud, iawn, dim ond o ran y pethau lefel uchaf y gallaf eu rhannu. Byddwn yn dweud yn gyntaf bod y syniad o werthu eich stiwdio yn gysyniad tramor, yn gyntaf ac yn bennaf, oherwydd mae'r rhan fwyaf o berchnogion yn gwybod yn ddwfn y tu mewn, dyma'r gwir budr, nad yw eu busnes yn werth dim byd mewn gwirionedd.

Joey : Huh?

Joel: Nawr, dwi'n gwybod, a dyma fi'n gwneud i bobl fynd, "Beth? Wnaeth e ddweud hynny?" Achos dyma'r peth. Rydych chi mewn gwirionedd yn gwybod hyn eisoes bod yr holl werth yn eich cwmni yn gorwedd yn y mater llwyd sydd rhwng clustiau'r perchennog a'i weithwyr. Felly, mae unrhyw un sy'n ystyried prynu'r busnes hwnnw'n gwybod y gall yr holl werth gerdded allan y drws unrhyw bryd. Felly, pa brynwr fyddai'n cofrestru ar gyfer hynny? Neb. Iawn? Felly, dyma pam mae'r cysyniad yn ymddangos mor estron.

Joel: Nawr, yr hyn y byddwn i'n ei ddweud yn ail yw'r hyn sydd ei angen ar berchnogioni wybod am y broses yw nad oes proses mewn gwirionedd. Nid dyna'ch barn chi achos dydych chi ddim jest yn penderfynu rhyw ddydd, "Rydw i'n mynd i werthu fy stiwdio," ac rydych chi'n dechrau mynd i chwilio am brynwr.

Joey: Reit. eBay.

Joel: Iawn. Ysgrifennwch yr eBay ar gyfer, "Rydw i'n mynd i werthu fy stiwdio." Hynny yw, yn lle chwilio am yr ateb hudol hwn a elwir yn brynwr ryw ddydd, mae'r broses yn ymwneud yn fwy â gofyn y cwestiynau cywir ar hyd y ffordd, ar hyd eich taith. Nawr, gadewch i mi neidio ymlaen a dweud, yn drydydd, pa fathau o brynwyr sydd ar gael? Wel, dwi wedi gweld stiwdios yn prynu stiwdios eraill. Rwyf wedi gweld brandiau sy'n dweud, "Mae angen i ni adeiladu asiantaeth fewnol," felly maen nhw'n mynd allan i gaffael stiwdio. Rwyf hyd yn oed wedi gweld asiantaethau mwy neu gwmnïau cynhyrchu mwy sydd mewn fertigol penodol, sydd angen arallgyfeirio, dyweder, eu portffolio i fertigol arall, a byddant yn mynd allan ac yn uno â stiwdio arall.

Joel : Welwch, yr hyn rydyn ni'n ei golli yma yw bod y deyrnas gyfan hon ar wahân i werthu'ch cwmni, lle ar hyd y ffordd, os ydych chi'n gofyn y cwestiynau cywir, rydych chi'n mynd i weld cyfleoedd i greu eiddo deallusol neu i wneud mentrau ar y cyd neu i ddechrau trwyddedu. Rwy'n golygu, et cetera, et cetera, et cetera. Gallwn i fynd ymlaen ac ymlaen. Dyna o leiaf y byddwn yn ei gynnig fel fframwaith efallai i bobl sy'n dweud, "Beth sydd angen i mi ei wybod am y broses hon?"

Joey: Felly,Fe wnaethoch chi godi cwestiwn da iawn, sef pan fydd rhywun yn prynu stiwdio, beth maen nhw'n ei brynu? Reit?

Joel: Mae hynny'n iawn.

Joey: Oherwydd stiwdio, dwi'n golygu, mae'n amlwg bod yna asedau. Mae yna gyfrifiaduron, a phethau felly, ond rydych chi'n iawn. Y staff, dwi'n meddwl, maen nhw'n dod draw am y reid cyn belled ag y dymunant, ond gallant bob amser adael, a dyna lle mae'r pŵer mewn unrhyw stiwdio mewn gwirionedd.

Joel: Ydy. Ie, oherwydd y peth am pan fyddwch chi'n prynu busnes yw eich bod chi'n prynu llif arian yn gyffredinol, rydych chi'n prynu contractau a chytundebau. Rydych chi'n prynu rhywbeth sydd â gwir werth a photensial hirdymor. Felly, y rheswm pam ei bod yn ymddangos yn ddieithr i stiwdio dylunio cynigion gael ei gwerthu fel busnes, dyweder, yw eu bod yn gwneud arian yn brosiect ar y tro. Nid oes ganddynt mewn gwirionedd asiantaeth cadw cofnodion tair blynedd gyda'u cleientiaid sy'n gontract. Dim ond bargen sydd ganddyn nhw i wneud y prosiect nesaf.

Joel: Felly, mae gan y rhan fwyaf o'm cleientiaid brosiectau a chontractau sydd efallai'n mynd 60, 90 diwrnod i'r dyfodol, ac yna does dim byd y tu hwnt i hynny y rhan fwyaf o'r amser. Mae hynny'n hollol normal. Felly, rydych chi'n iawn. Os yw hynny'n wir, nid oes llawer o werth yno o ran dod i mewn a phrynu'r busnes hwnnw.

Joey: Iawn. Nawr, gallaf ddychmygu ei bod yn eithaf hawdd, rwy'n meddwl, i wneud y naid i ddeall asiantaeth hysbysebu, y mae rhai ohonynt yn ddigrif.cwmnïau. Maent am adeiladu gallu mewnol i gynhyrchu, dylunio symudiadau. Mae'n mynd i fod yn eithaf hawdd, a dweud y gwir, iddyn nhw fynd â'u hoff stiwdio ac ysgrifennu siec fawr, a dim ond eu stiwdio fewnol nawr yw hi. Y gallaf lapio fy mhen o gwmpas.

Joey: Ar gyfer mathau eraill o fusnesau, maent yn cael eu caffael am wahanol resymau. Rhai o’r rhai y soniasoch amdanynt, efallai y bydd cwmnïau ecwiti preifat am ei brynu am ryw reswm. A yw'r pethau hynny'n digwydd gyda stiwdios hefyd, neu a yw'n bennaf asiantaeth fwy neu stiwdio yn ei brynu ar gyfer gallu?

Joel: Mae'r ddau, ie. Y ddau ydyw mewn gwirionedd. Mae'n ddoniol oherwydd mae mor anodd siarad am bethau mewn ffordd gyffredinol oherwydd mae pob bargen mor unigryw fel ei bod hi'n anodd iawn camu'n ôl a dweud, "O, ie. Maen nhw i gyd yn dilyn i mewn i'r patrwm hwn," a dyna pam dwi'n gwneud hynny' t mewn gwirionedd byth yn cynghori unrhyw un o fy cleientiaid neu hyd yn oed y diwydiant i ddweud, "O, os ydych am werthu eich stiwdio someday, dim ond gwneud camau un i bump." Nid yw'n gweithio felly. Felly, mae'n rhaid i chi wneud y broses hon mewn gwirionedd ... Os ydych yn mynd i gael eich caffael, dyweder, gan asiantaeth fawr sydd angen gallu mewnol, ble fyddech chi hyd yn oed yn dechrau'r sgwrs honno?

Joel: Wel, dyfalu beth? Fe'i gelwir yn gwneud gwaith i'r asiantaeth honno ar lefel uchel iawn, ac rydych chi fel perchennog yn cael sgyrsiau gyda'r bobl ymhell i fyny'r gadwyn fwyd y gallech fod wedi bod.cael eich cyflogi gan gynhyrchydd neu ysgrifennwr copi neu gyfarwyddwr celf, ond yna cewch eich cyflwyno i'r cyfarwyddwr creadigol gweithredol, sy'n eich cyflwyno i un o'r partneriaid, sy'n eich cyflwyno i'r uwch is-lywydd, y Prif Swyddog Gweithredol. Hynny yw, mae hon yn daith hir, hir, yn broses hir. Fyddwn i byth yn dweud wrth neb, "O, os ydych chi am gael eich prynu gan asiantaeth, ewch i siarad â'r Prif Swyddog Gweithredol."

Joey: "Anfon e-bost atyn nhw."

Joel: Byddai hynny'n gorsymleiddio cymaint ag un llwybr posibl yn unig.

Joey: Got it. Iawn. Felly, gadewch i ni siarad am, mae'n debyg, y rhan arian o hyn. Felly, gwn, yn y byd technoleg, fod cwmnïau’n aml yn cael eu gwerthu am luosrifau o’u henillion. A yw'n gweithio yr un peth dros y stiwdio? Felly, os oes gennych chi stiwdio $5 miliwn y flwyddyn gyda hanes o wneud y refeniw hwnnw ers sawl blwyddyn, a oes yna luosrif lle rydych chi'n dweud, "Iawn. Wel, i'w brynu, mae'n lluosrif 2x, mae'n $10 miliwn" ?

Joel: Na. Na. Unwaith eto, rwy'n gorsymleiddio'n arw, ond byddwn yn dweud mai'r ateb byr yw na oherwydd yn sicr, nid ydych yn mynd i brynu refeniw oherwydd bod refeniw a lluosrif yn seiliedig ar refeniw. yn ddychrynllyd iawn. Beth yw'r sicrwydd y bydd hynny yma flwyddyn o nawr neu ddwy flynedd o nawr? Dim yn bodoli, ond efallai y byddwch yn prynu llif arian. Rwyf wedi gweld stiwdios yn cael eu caffael oherwydd bod ganddynt lif arian cyson cryf. Maent mewn gwirionedd yn gwybod sut i reoli costau uniongyrchol yn erbyn costau anuniongyrchol, ac maentyn gallu cynhyrchu elw yn gynaliadwy ni waeth beth. Rydym yn ei alw'n elw atal bwled. Mae'n broses a system gyfan, ac yn drefn i wneud hynny. Gallai hynny fod yn eithriad.

Joel: Mae hyd yn oed hynny'n anodd oherwydd mae'r un cwestiwn yn dal i fod mewn grym a hynny yw, "Yn sicr, mae gennych chi lif arian cryf a phroffidioldeb heddiw, ond beth yw'r sicrwydd y bydd hyn yn ei wneud. bod yma flynyddoedd yn y dyfodol?" Nawr, yr hyn sy'n digwydd yn gyffredinol yw bod rhywfaint o enillion. Felly, os yw prynwr yn dod i mewn ac fe aethant i ddweud wrth y perchennog, "Iawn. Cool. Rydw i'n mynd i'ch prynu chi. Rydw i'n mynd i roi siec i chi am $3 miliwn," ond nid yw'n digwydd y ffordd honno oherwydd y print mân yw, "Rydw i'n mynd i brynu chi am $3 miliwn, sy'n golygu dros y pum mlynedd nesaf, rydw i'n mynd i dalu i chi, beth bynnag, $700,000 y flwyddyn neu sut bynnag y mathemateg yn gweithio allan."

Joel: Yna sylweddoloch chi, Felly, mewn gwirionedd, yr hyn rwy'n ei wneud yw fy mod yn gweithio i'r dyn am y pum mlynedd nesaf. Dydw i ddim yn rheoli mwyach. Rwy'n cael fy nhalu cyflog mawr yn hytrach na thalu cyflog ac elw i mi fy hun." Felly, mae bron fel y wager yma o, beth ydych chi'n ei gael mewn gwirionedd? Achos mae'r syniad eich bod chi'n mynd i gael siec ac mae cerdded i ffwrdd yn ffantasi llwyr.Byddwn i'n dweud mewn sefyllfaoedd ennill allan, yn gyffredinol, dyna'r blynyddoedd gwaethaf, tywyllaf, mwyaf truenus, mwyaf difaru gan unrhyw entrepreneur, ac rydw i wedi bod yno.

Joey: Ie, dwi wedi clywed hynny ganbobl luosog.

Joel: Ie. Felly, dyma pam nad yw chwilio am yr alwad diwrnod cyflog mawr honno, "Rydw i'n mynd i werthu fy musnes a chael siec fawr ryw ddydd," yn strategaeth dda mewn gwirionedd. Mae llawer mwy allan yna. Mae llawer mwy o gyfleoedd y tu hwnt i hynny.

Joey: Felly, efallai y gallwch chi siarad ychydig bach am eich profiad yn gwerthu Impossible Pictures. Felly, sut brofiad oedd hynny? Sut y daeth i fod? Sut brofiad oedd o? Pa mor hir oedd y broses? Yn weithredol, beth oedd yn ei olygu? Os ydych chi'n gyfforddus, beth oedd y pris gwerthu? Beth oedd yn ei olygu i chi mewn gwirionedd?

Joel: Cadarn. Wel, felly, siaradais ychydig amdano yn gynharach. Roedd bron i flwyddyn 20 i mi gyda'r hen gleient hwn i mi. Roedd yn codi cyfalaf menter ar gyfer ei fusnes newydd. Roedd eisiau fi ar ei dîm, ond roedd hefyd eisiau fy stiwdio. Sylweddolodd mai bargen pecyn ydoedd, "Os ydw i eisiau Joel, hefyd, rydw i'n mynd i fod yn cael Lluniau Amhosibl oherwydd ni allaf wahanu'r ddau mewn gwirionedd."

Joel: I mi, roedd fel , "Iawn. 20 mlynedd, rwy'n barod i gau'r bennod hon a symud ymlaen i gam nesaf fy ngyrfa." Nawr, yna, wrth gwrs, mae'r rhan fwyaf o bobl sy'n gwrando fel, "Cool. Faint?" Maen nhw eisiau gwybod nifer, iawn? Mae hynny, i bob pwrpas, yn datgelu'r cysyniad hwn bod gwerthu busnes yn golygu, "O, mae gennych siec fawr ac rydych wedi rhedeg i ffwrdd i'r machlud," oherwydd fel y soniais, nid yw'n digwydd felly.

Joel: Felly, gwerthu busnes dynastiwdio neu asiantaeth, mae cwmni cynhyrchu fel arfer yn gymysgedd. Efallai y bydd enillion allan. Efallai y bydd opsiynau stoc. Efallai y bydd taliadau bonws perfformiad. Felly, mewn ffordd, dyma beth fyddaf yn ei ddweud. Gan fy mod yn gwbl dryloyw, mewn gwirionedd rwy'n dal i aros am yr ateb i'r cwestiwn hwnnw o faint oherwydd mai opsiynau stoc oedd fy margen yn bennaf. Felly, os ydyn nhw werth rhywbeth ryw ddydd, bydd hynny'n braf. Os na, o, wel, mae'n debyg mewn bywyd, does dim sicrwydd.

Joel: Felly, yn sicr, mae gennyf dystysgrif yn rhywle sy'n dweud, beth bynnag, 200,000 o gyfrannau o rywbeth rhywbeth. Wel, os a phan fydd y cwmni hwnnw'n gwerthu rywbryd, fe gaf i siec, ond a dweud y gwir, ar hyn o bryd, dim ond darn o bapur ydyw.

Joey: Diddorol. Ni fyddwn erioed wedi dyfalu y byddai hynny'n ffordd o ariannu gwerthiant y stiwdio trwy ei rolio i mewn i rai opsiynau stoc ar gyfer y cwmni nesaf. Felly, rwy'n gobeithio bod hwn yn gyfaill da i chi a all wneud iddo ddigwydd.

Joel: Wel, edrychwch, yr wyf yn ei olygu, rydych chi'n byw ac rydych chi'n dysgu oherwydd mae hyn yn rhan o'r hyn a ddysgais yw hynny wrth i mi ddirwyn. i lawr fy musnes, roeddwn wedi fy nghyfrwyo gan griw o ddyled yr oedd yn rhaid i mi ei thalu, a oedd yn llusgo'n llwyr. Edrychais yn ôl nawr a sylweddoli y gallwn fod wedi negodi bargen lawer cryfach, et cetera, et cetera.

Joel: Y newyddion da yw'r hyn a ddysgais, rwy'n cael ei rannu gyda'r genhedlaeth nesaf. Felly, rwy'n cael ei roi i ffwrdd yn awr a dweud, "Hei, peidiwch â bod fel fi," i ddyfynnu Jack

Joel: Un nodyn bach hwyliog y byddaf yn sôn amdano yw ym 1977, fy ffrind gorau, Mike a minnau, roedden ni, wrth gwrs, yn blant cenhedlaeth Star Wars, ac fe aethon ni allan i gynhyrchu ein gwyddoniaeth ein hunain ffilm ffuglen a oedd, wrth gwrs, yn rebuff o Star Wars. Fe'i gelwir yn Brwydrau Cosmig. Nid ymarfer creadigol yn unig oedd o, i ni, oherwydd yn sicr, fe wnaethon ni ffilm, ond fe wnaethon ni fusnes hefyd oherwydd dywedon ni, "Wel, wrth gwrs, rydyn ni'n mynd i logi plant y gymdogaeth i fod yn actorion, ond yna rydyn ni'n mynd i agor theatr a chwarae'r ffilm i bawb oedd ynddi, a chodi arian arnyn nhw." Felly, fe wnaethon ni godi saith sent y tocyn, a dwi'n meddwl ein bod ni wedi grosio 13 bychod ar y ffilm gyntaf honno.

Joey: Waw!

Joel: Felly, mae'n enghraifft wych o sut rydw i wedi bob amser wedi bod yn greadigol, ond rwyf hefyd bob amser wedi bod yn entrepreneur hefyd. Beth bynnag, pe bawn i'n cyflymu ymlaen o'r fan honno, yn ôl yn y '90au cynnar, roeddwn i'n astudio dylunio diwydiannol yn Georgia Tech, ac roeddwn i'n gweithio ar flaen y gad yn yr hyn a fyddai'n cael ei alw'n ddiweddarach yn chwyldro digidol. Felly, roeddwn i'n cael gweithfannau graffeg silicon ymarferol, a Photoshop 1.0, ac yn gwneud animeiddiad 3D gyda Softimage. Hynny yw, roedd hyn cyn i unrhyw beth arall fodoli.

Joel: Felly, yna yn '94, lansiais Impossible Pictures. Felly, dyna oedd fy stiwdio i mi dyfu dros gyfnod o 20 mlynedd i ddod yn dîm o 25 o bobl, ac roedden ni'n cynhyrchu tua $5 miliwn y flwyddyn. Dechreuodd fel animeiddiad, a'rNicholson, " Paid a bod fel fi." Felly, yn bendant mae yna ffordd yr ewch chi drwy'r broses honno a fyddai'n well na'r ffordd es i drwyddi. Hynny yw, roeddwn i'n ffodus. Roeddwn i'n lwcus. Wna i ddim dweud celwydd, a dwi'n ffodus iawn, ond bu'n rhaid i mi fynd i weithio i'r cwmni hwnnw am dair blynedd, a naw mis i mewn, sylweddolais, "O, Dduw! Ni allaf wneud hyn." Roeddwn i'n ddiflas.

Joey: Ie. Rwy'n ffrindiau â boi y dechreuodd ef gwmni llwyddiannus iawn yn ein diwydiant, a'i werthu, rwy'n meddwl 10 mlynedd yn ddiweddarach i dôn $40 neu $50 miliwn neu rywbeth felly, ond roedd ganddo gymal ennill dwy flynedd. . Byddech chi'n meddwl, ac roedd yn llythrennol yn cael siec am $40 miliwn neu am 20+ o stoc neu rywbeth felly, ond roedd yn filiwnydd ar unwaith ac yn hynod gyfoethog.

Joey: Yn ystod y ddwy flynedd hynny, byddwn yn siarad â ef ac roedd yn ddiflas, sef mae'n anodd dychmygu, mae gennych chi gyfrif banc enfawr wedi'i stwffio, ac fe wnaethoch chi'r peth, ond mae yna rywbeth, rwy'n meddwl, yn ysgytwol am fynd o, "Dyma fy ymerodraeth I' wedi adeiladu," hyd yn hyn, "Nid fy eiddo i, a gweithiwr ydw i."

Joel: O, yn sicr. Ie, yn sicr. Mae hyn, eto, yn datgelu camsyniadau oherwydd fel stori eich ffrind, yn bell ac i ffwrdd yr eithriad, ond hyd yn oed ef gyda hynny, "O, cafodd ddiwrnod cyflog. Cafodd siec mawr," hyd yn oed roedd yn ddiflas. Felly, mae'r ochr arall hon iddo o fynd drwy'r cyfnod pontio hwnnw â'r gwerthiant hwnnw, y doll y mae'n ei chymrydchi fel y perchennog.

Joey: Wedi ichi ddod drwy'r broses tair blynedd honno, a wnaethoch chi fynd i mewn i RevThink ar unwaith neu a oedd unrhyw amser segur lle gallech wynebu'r ofn dirfodol o "Nawr, beth?"3

Joel: O, ddyn. Gwelwch, ni lwyddais i ddim trwy'r tair blynedd. Iawn? Ydw. Bues i yno naw mis.

Joey: Dyna ni? Yna gadawsoch chi?

Joel: Yna gadewais oherwydd dyma'r peth. Unwaith y sylweddolais nad oedd fy nyfodol, fy ngwybodaeth, fy noethineb, fy holl brofiad, beth bynnag, yn mynd i gael ei fanteisio’n llawn a’i ddefnyddio yn y rôl hon, er fy mod yn cerdded i ffwrdd o 60% -70% o’r fargen ennill hon. , sylweddolais, "Pwy sy'n gofalu?" Unwaith y byddwch chi'n deall i ble mae'ch dyfodol yn mynd a lle mae angen iddo fynd, chi sy'n gwneud y penderfyniad, ac rydych chi'n mynd.

Joel: Wedi'i ganiatáu. Treuliais y flwyddyn neu ddwy nesaf yn buddsoddi, yn ailadeiladu fy rhwydwaith, ac yn adeiladu sylfaen cleientiaid, ac yn adeiladu corff o wybodaeth a hyn i gyd. Dydw i ddim yn gwybod. Roedd yn ddoniol i mi oherwydd yn y cwmni hwn lle'r oeddwn yn gweithio, roeddwn yn weithredwr lefel C, ond roedd yn eironig iawn oherwydd ei fod mor hawdd. Hynny yw, roedd hi mor hawdd oherwydd ar ôl rhedeg stiwdio am 20 mlynedd, yr holl brosiectau, a'r cleientiaid, a gweithwyr, busnes, rwy'n golygu, yr holl bethau, mynd i fod yn weithiwr, hyd yn oed prif swyddog profiad lefel C, mewn gwirionedd roedd yn syml iawn o gymharu. Felly, nid wyf yn golygu unrhyw dramgwydd i bobl sy'n weithwyr allan yna hynnyMae gen i swyddi caled, ond byddwn yn gadael fy swydd bob dydd yn mynd, "Dyna ni? Dyna'r cyfan sy'n rhaid i mi ei wneud? Hynny yw, mae'r peth gweithiwr hwn yn awel."

Joel: Yr ochr dywyll iddo Fi oedd bod cau'r bennod 20 mlynedd honno o fy mywyd yn bendant yn drawsnewidiad dirfodol iawn, a dyna oedd y rhan anodd oherwydd bod fy hunaniaeth wedi'i lapio cymaint yn fy musnes, ac roedd gadael hynny'n eithaf creulon. Yna, wrth gwrs, roedd bod yn ddiflas yn y swydd hon yn ei gwneud hi gymaint â hynny'n waeth. Roeddwn i'n ei gasáu, ond gwnewch gymwynas â mi, rwy'n entrepreneur, sy'n golygu fy mod yn weithiwr ofnadwy.

Joel: Ie, anhirable, rwy'n meddwl yw'r term.

Joel : Ie, yn union. Yn union.

Joey: Felly, y ffordd yr ydych newydd ddisgrifio'r broses honno o werthu'r stiwdio a sut nad yw'r arian annisgwyl yr hyn y mae pawb yn ei feddwl ydyw. Yr wyf yn golygu, pe bawn i'n dal i redeg stiwdio a chlywais hyn i gyd, byddwn i'n dweud, "Wel, crap! Nid yw hynny'n swnio fel cynllun ymadael da iawn, mewn gwirionedd," ac mae'n debyg bod cryn dipyn o lwc ynghlwm wrth hynny. os bydd cyfle hyd yn oed yn codi, lle byddai rhywun eisiau eich stiwdio oherwydd efallai nad oes dim ond rheswm i unrhyw un ei brynu.

Joey: Felly, os oes rhywun yn rhedeg stiwdio ar hyn o bryd, beth yw'r smart yn eich barn chi , pan fyddaf yn dweud cynllun ymadael, nid wyf yn golygu sut ydych chi'n gwerthu eich stiwdio, yr wyf yn golygu, mae pawb yn mynd i adael eu busnes un ffordd neu'r llall, iawn?

Joel: Mae hynny'n iawn.

Joey: Maen nhw chwaithyn mynd i gael eu tanio neu roi'r gorau iddi neu mae'n mynd i fynd yn fethdalwr neu maen nhw'n mynd i farw, yn anffodus, ond mae'n rhaid i ni gyd arbed wyau nyth, rhywsut. Felly, os nad yw gwerthu’r stiwdio yn strategaeth wych mewn gwirionedd, beth sy’n strategaeth dda?

Joel: Felly, rwy’n meddwl eich bod yn bwrw ymlaen â’r peth pwysig mewn gwirionedd, a dyna sy’n rhaid ichi ofyn i’r iawn. cwestiwn oherwydd yn lle'r cwestiwn yw, "Sut ydw i'n gwerthu fy stiwdio ryw ddydd?" y cwestiwn gorau yw, "Sut mae trosoledd fy stiwdio fel ased sy'n adeiladu gwerth hirdymor a chyfoeth?" Felly, mae'r ateb hwnnw'n wahanol iawn i bob perchennog.

Joel: Rwy'n meddwl am ffrind meddwl a oedd yn rhedeg stiwdio dylunio sain cerddoriaeth, ac fe basiodd y baton i'w weithwyr. Felly, creodd gynllun a ddefnyddiwyd ganddynt i freinio a dod i fod yn berchen, beth bynnag, 80% o'r cwmni, fel ei fod yn cadw 20% ac yn ymddeol, iawn? Dyna waw. Doeddwn i ddim wedi meddwl am hynny. Dyna un enghraifft.

Joel: Dyma'r peth i chwilio amdano. Cwmni sydd, mewn gwirionedd, ag ased, sydd â rhywbeth a allai adeiladu gwerth a chyfoeth hirdymor, rwy'n gweld bod dau beth yno. Un yw bod gan y busnes reolaeth. Mae hyn yn golygu bod y busnes yn berchen ar rywbeth y mae ganddo reolaeth drosto. Yr ail beth yw gwerth. Yn golygu, mae'r busnes yn cynhyrchu llif arian cryf, elw, beth sydd gennych chi. Felly, rheolaeth a gwerth.

Joel: Nawr, fel y gallech ddychmygu, yn anffodus, gadewch i ni fod yn onest, mae gan y rhan fwyaf o stiwdios, cwmnïau cynhyrchu mewn gwirionedd.nac o'r pethau hynny yn eu lle. Dyna'r gwir hyll. Felly, yr her i'r perchennog yw dweud, "O, iawn. Mae gen i'r ased anhygoel hwn gyda'r holl botensial hwn heb ei wireddu. Nawr, fe ges i roi hynny ar waith, gan greu rhywbeth sy'n mynd ymhell y tu hwnt i weithio ar gyfer prosiectau uwch i gleientiaid yn unig. , lle caf sgamio ychydig o elw a'i roi i mewn i arbedion." Mae hynny'n dda, ond mae rhywbeth llawer gwell.

Joel: Byddwn i'n dweud fan hyn, fel y cytunwyd yn gynharach, gallai hwn fod yn bodlediad cyfan, ond mae hwn yn faes hollol wahanol i RevThink, rydym wedi ymrwymo'n llwyr i'w ddatrys. mae hyn nid yn unig ar gyfer ein cleientiaid, ond ar gyfer y diwydiant oherwydd rydym bron yn gweithredu fel cynghorwyr rheoli cyfoeth ar gyfer rhai o'n cleientiaid mwy. Mae hyn oherwydd ei fod ar ein meddyliau yn gyson oherwydd fy mod yn gweithio gyda phob un o'm cleientiaid yn raddol, dros amser, yn gofyn y cwestiwn dyfnach hwnnw'n gyson dros y tymor hir i ddod o hyd i ateb sydd nid yn unig yn bodloni'r busnes, ond gyrfa'r perchennog, a hyd yn oed eu bywyd, eu hoes gyfan.

Joey: Ie. Rwy'n falch iawn eich bod yn dod â'r pethau hyn i fyny, Joel, oherwydd dyma'r math o beth nad yw'r rhan fwyaf o bobl yn ei daro. Nid ydynt yn taro i fyny yn erbyn hyn yn gynharach yn eu gyrfa, ac nid yw hyd yn oed yn rhywbeth sydd yn eu hymennydd. Felly, gallwch chi anelu at gyfeiriad sydd wir yn mynd i'ch brifo 10 mlynedd yn ddiweddarach heb wybod y byddwch chi'n cyrraedd yno ymhen 10 mlynedd. Os nad ydych wedimeddwl am hyn, efallai eich bod wedi strwythuro pethau mewn ffordd sy'n gwbl anghynaladwy, ac yn awr, mae'n mynd i fod yn eithaf poenus i ddatod hynny ac ailstrwythuro pethau. Rwy'n siŵr eich bod chi'n rhedeg i mewn i hynny drwy'r amser.

Joel: Wel, dydych chi ddim yn gwybod beth nad ydych chi'n ei wybod, iawn? Pan oeddwn i’n rhedeg fy stiwdio, dwi wrth fy modd yn gwneud y gwaith dylunio, a’r gwaith promo, a’r gwaith brandio, a hynny i gyd. Roedd mor anhygoel. Yna dwi'n cofio un diwrnod, fy nhraed yn taro'r llawr wrth i mi godi yn y bore, a meddyliais, "Allwn i ddim poeni llai am lansio'r sioe newydd hon ar Discovery Channel."

Joel: Roedd hynny'n ddeffroad mor ddigywilydd i mi oherwydd i unrhyw un sy'n berchennog allan yna, mae'n rhaid i chi gydnabod bod bywyd yn hir, a bod pethau'n newid. Efallai eich bod yn hynod angerddol am y gwaith heddiw, ond mae diwrnod yn mynd i ddod pan nad oes ots gennych. Mae pobl yn debyg, "Na. Ni allai hynny byth ddigwydd." Credwch fi. Mae'n dod. Dyma pan fyddwch chi'n cydnabod bod eich busnes yn enfawr, mae'n fawr, ond mae rhywbeth hyd yn oed yn fwy o'r enw eich gyrfa, ac mae hyd yn oed rhywbeth mwy na hynny. Eich bywyd yw'r enw arno, ac mae'n rhaid i'r cyfan weithio gyda'i gilydd.

Joey: Yr wyf yn fud ar ôl hynny. Roedd hynny'n neis iawn. Mae'n anhygoel, dude. O, fy duw! Dyfyniad o'r bennod yn y fan honno. Felly, byddwn yn dechrau glanio'r awyren nawr. Rydych chi wedi bod mor hael gyda'ch amser, ddyn, ac rwy'n dysgu llawer, ac rydw iMae'n siŵr bod pawb sy'n gwrando dim ond yn cymryd nodiadau a stwff.

Joel: O, dim poeni. Rwy'n cael chwyth.

Joey: Mae hyn yn anhygoel. Felly, gadewch i ni siarad am sut mae pethau wedi newid ychydig. Mae gennych chi bersbectif gwych ar hyn oherwydd buoch chi'n rhedeg stiwdio am 20 mlynedd. Hyd yn oed pan ddechreuoch chi, rwy'n meddwl ichi ddweud 1994 eich bod wedi dechrau, yr wyf yn golygu, bachgen, roedd hynny'n iawn cyn i dec tâp ddechrau dod yn angenrheidiol a phethau felly. Felly, aethoch drwy lawer o drawsnewidiadau. Felly, yr hyn dwi'n ei weld nawr yw ei fod yn rhatach nag y bu erioed i ddechrau "stiwdio". Gallwch gael dau artist dawnus sy'n gweithio'n dda gyda'i gilydd, a gallwch alw eich hun yn stiwdio, ac yn llythrennol, eich costau cychwyn yw eich cyfrifiaduron, a'ch tanysgrifiad Adobe Creative Cloud, efallai rhywfaint o we-letya, a dyna ni.

Joey: Ar y llaw arall, pan ddechreuoch chi Impossible Pictures, ac roeddech chi'n artist fflam, felly fflamau, dydyn nhw ddim yn rhad. Roedd costau cychwyn gwirioneddol, ac roedd llawer mwy o risgiau ynghlwm wrth wneud hynny. Felly, rwy'n meddwl bod yna ochr amlwg i gael y rhwystr i fynediad fod mor isel, ond hefyd, rydych chi'n gweithio gyda thunnell o stiwdios sy'n debygol o fod yn llwyddiannus ar unwaith ac yna'n taro wal. A oes yna anfantais i ba mor hawdd yw dechrau stiwdio?

Joel: Rwyf wrth fy modd â'r cwestiwn hwnnw. Gadewch i mi feddwl. Iawn. Felly, yn gyntaf, ie, roeddwn i'n artist fflam am flynyddoedd lawer. Dyma'r hynod ddiddorolpeth pan fyddwch chi'n meddwl am hynny. Pan fydd rhywbeth fel fflam yn costio $250,000, yr hyn sy'n anhygoel yw bod y systemau hynny y gwnaethom eu prynu, mewn gwirionedd wedi gwneud tunnell o arian ar gyfer fy stiwdio, iawn? Tybed beth? Wnes i erioed fenthyg arian mewn gwirionedd. Hynny yw, yn y blynyddoedd cynnar, rwy'n meddwl fy mod wedi benthyca pump mawreddog gan fy nhad i ddechrau, ac yna un diwrnod, benthycais $20,000, rwy'n meddwl, i brynu gweithfan Silicon Graphics Octane, ond heblaw am hynny, fi fy hun mewn gwirionedd - ariannu popeth.

Joel: Felly, gallwn ollwng siec am $250,000 i brynu fflam. Felly, meddyliwch am hynny. Dyna fel, "Wow!" Roedden ni'n ddigon prysur ac yn gwneud digon o elw i allu cael y math yna o arian yn y banc ac yna mynd i brynu fflam.

Joel: Nawr, y dyddiau hyn, a oes anfanteision i redeg stiwdio ar raddfa fechan? Mae'n debyg y byddwn yn dweud yn y tymor byr, na. Mae'r rhwystr i fynediad wedi gostwng. Os oes gennych dalent amrwd, os oes gennych uchelgais ddiddiwedd, a byddwn hefyd yn dweud os oes gennych deulu cefnogol, dyna'r cynhwysyn cyfrinachol yn aml, y gallwch gynhyrchu gwaith da iawn, a gallwch wneud bywoliaeth dda.3

Joel: Yr wyf yn meddwl pan fyddwch yn dechrau edrych ar y tymor hir, fodd bynnag, y gall rhedeg stiwdio fach, mewn gwirionedd, fod yn anfantais. Mae'n debyg y byddwn i'n dweud hyn. Rwy'n gweld y gall stiwdio fach bron â lladd gyrfa. Nawr, beth ydw i'n ei olygu wrth hynny? Mae'n debyg y byddwn yn dweud bod unrhyw un sy'n mynd i lawr y llwybr hwnnw o, "Rydw i'n mynd i redeg astiwdio fach, un neu ddau o bobl," dylai fod gennych ymdeimlad cryf o ble mae'r cyfeiriad hwn oherwydd yn y pen draw byddwch yn cael eich gorfodi i ddewis rhwng aros yn fach a thrwy hynny gyfyngu ar eich gyrfa neu dyfu'r busnes ac, wrth gwrs, y mae penderfyniad i dyfu'r busnes yn golygu eich bod chi'n rhoi'r gorau i redeg y stiwdio ar raddfa fach, dwi'n meddwl, felly fe all fod yn dipyn o fagl.

Joel: Byddwn i'n dweud hyn. difetha stiwdio fach, gwych, ond peidiwch â'i wneud am 10 mlynedd oherwydd mae'r bobl sy'n ei wneud am fwy na phump neu'n sicr yn fwy na 10 neu 15 mlynedd, maen nhw'n cyrraedd penllanw, a dydyn nhw ddim yn gwybod ble i fynd Nid ydynt yn cael eu cyflogi, ond nid ydynt ychwaith wedi ehangu a thyfu, ac wedi cynyddu cyfleoedd Nid ydynt wedi datblygu eu sgiliau i redeg busnes oherwydd eu bod yn dal yn artist yn y math o beth cadair. Byddai'n dweud yw'r anfantais. Tymor byr, na. Mae'r cyfan wyneb yn wyneb, ond yn y tymor hir, byddwn i'n dweud nad ydych chi eisiau aros yn fach am byth.

Joey: Ie. dyfalu ei fod yn dod yn ôl at yr hyn y buom yn siarad amdano ychydig yn gynharach, sef pan fyddwch chi'n fach, gallwch chi ei adain mewn rhai o'r ardaloedd hyn. Hynny yw, doeddwn i ddim yn y diwydiant yn 1994, ond roeddwn i ynddo yn 2000-2001. Felly, gwelais faint yr oedd tai post yn arfer edrych fel. Hynny yw, mae yna dai post mawr o hyd, ond mae'r stiwdios bwtîc hyn nawr.

Joel: Dim llawer.

Joey: Reit. Yn union.Rwy'n dychmygu, er mwyn cychwyn rhywbeth fel 'na, roedd yn rhaid ichi o leiaf gael syniad o'r hyn yr oeddech yn ei wneud i hyd yn oed allu mynd i gael benthyciad banc os oes ei angen arnoch. Reit oddi ar y bat, nid oes gennych y rhyngrwyd, a dweud y gwir. Nid yw'n beth mawr bryd hynny, iawn?

Joel: Mae hynny'n iawn.

Joey: Felly, nid oes gennych Dropbox a Frame.io, a'r holl offer gwych hyn . Felly, yn bendant mae angen mwy o bobl arnoch chi. Mae angen cynhyrchydd arnoch chi. Mae angen offer drutach arnoch chi. Mae'n ymddangos bryd hynny y byddai'n rhaid i chi gael ychydig mwy o ddeallusrwydd busnes i hyd yn oed roi cynnig arno. Tra nawr, gall unrhyw un sydd â rîl alw eu hunain yn stiwdio a does neb yn gwybod oherwydd y cyfan a welwch yw'r wefan. A fyddech chi'n cytuno â hynny?

Joel: Byddwn i. byddwn i. Hynny yw, byddwn yn ychwanegu'r cafeat hwn ei bod yn hynod o brin bod pobl yn ein diwydiant ni, yn mynd allan i fenthyg arian i ddechrau busnes, hyd yn oed un sydd â meddalwedd offer dwys, beth bynnag, sydd ei angen oherwydd mae rhywbeth am fusnesau creadigol pan fyddwch chi'n benthyca arian. , mae'n sgriwio'r holl gymhellion. Rydych chi ynddo am y rhesymau anghywir.

Joel: Felly, nid oes yr un o'm cleientiaid byth yn mynd allan i fenthyg arian i ariannu gweithrediadau, byth. Byddwn yn tanio fy hun cyn i mi adael i un o'm cleientiaid fynd i wneud hynny. Nid dyna sut mae'n cael ei wneud. Mae'r cyfan hwn yn ei adeiladu a byddant yn dod yn amser mawr chwedl a aeth i ffwrdd o leiaf ddegawd, os na,effeithiau, ond fe ddatblygodd yn ddiweddarach i fod yn gwmni cynhyrchu slaes asiantaeth greadigol hybrid mae'n debyg. Roedd yn chwyth llwyr. O, a dylwn sôn bod hwnnw wedi'i leoli yn Denver. Felly, roedd yr hyn yr oeddem yn gallu ei gyflawni y tu allan i, dyweder, un o'r prif farchnadoedd fel Efrog Newydd neu LA yn eithaf rhyfeddol.

Joey: Mae hynny'n anhygoel. Felly, rydyn ni'n mynd i fynd i mewn i hyn ychydig yn ddiweddarach, ond canol y 90au, yr amgylchedd, ac rwy'n golygu, mewn gwirionedd, y peth rydw i'n meddwl sydd wedi newid fwyaf yw pa mor ddrud yr oedd hi'n arfer bod i gael. roedd stiwdio a oedd yn cynhyrchu neu hyd yn oed ôl-gynhyrchu yn ddrud iawn. Gwelais un o'ch teitlau swydd yn eich LinkedIn yn ystod y cyfnod hwnnw o amser oedd artist fflam.

Joel: O, ie.

Joey: Felly, rydyn ni'n mynd i siarad â hynny ychydig. ychydig yn ddiweddarach, ond ... Felly, buoch chi'n rhedeg stiwdio am 20 mlynedd, sy'n drawiadol, gyda llaw.

Joel: Diolch.

Joey: Felly sut oedd y cyfnod hwnnw o amser dod i ben?

Joel: Wel, byddwn i'n dweud, tua blwyddyn 20, fod pethau'n newid fel ag yr oedden nhw erioed, iawn? Eto eto. Roeddwn i'n cael cinio gyda ffrind da i mi. Ei enw yw Ryan. Mae'n rhedeg y stiwdio, Spillt, yn Denver. Roeddwn i'n dweud, "Dydw i ddim yn siŵr a ddylwn i wneud hyn gyda'r busnes neu fynd yno." Dywedodd rywbeth diddorol iawn i mi, a dyma beth mae ffrindiau da yn ei wneud i chi, iawn? Meddai, "Joel, rwy'n meddwl mai'r hyn rwy'n ei glywed yw eich bod chi wedi cyflawni popeth hynnydau.

Joey: Wedi cael chi. Iawn. Na, mae hynny'n gwneud synnwyr. Mae'n gwneud. Iawn. Felly, gadewch i ni siarad am rai o'r pethau rydych chi wedi sylwi yn gweithio gyda llawer a llawer a llawer o stiwdios. Mae hyn yn rhywbeth dwi'n chwilfrydig iawn yn ei gylch oherwydd mae yna stiwdios dwi'n gweld allan yna a oedd yn y 90au hwyr, y 2000au cynnar yn stiwdio, iawn?

Joel: Ie, wrth gwrs.

Joey: Maen nhw'n llwyddiannus iawn, a daethant yn adnabyddus am wneud dilyniannau teitl, smotiau 30 eiliad, pethau fel 'na, ac yna jyst byth wedi trawsnewid, ac maen nhw'n dal i geisio gwneud hynny, a gallwch weld staff yn gadael , maen nhw'n cylchu'r draen, maen nhw'n cau swyddfeydd. Yna mae gennych chi stiwdios eraill lle roedden nhw mewn sefyllfa debyg, a nawr, maen nhw'n gwneud pethau rhyngweithiol, a realiti estynedig, ac nid ydyn nhw wedi colyn, ond maen nhw newydd ehangu eu cynigion, a'u ... Un o fy hoff enghreifftiau yw stiwdio yn National o'r enw Ivy. Defnyddiant eu sgiliau dylunio mudiant i wneud gêm, gêm gyfrifiadurol. Felly, pam mae rhai stiwdios yn gallu gwneud hynny ac eraill ddim? Beth yw'r bygythiad?

Joel: Iawn. Rwy'n meddwl mai'r bygythiad mwyaf cyffredin yw y byddwn yn galw hwn yn berchennog sydd yn ei hanfod yn artist cain, iawn? Felly, meddyliwch amdano fel hyn. Y math hwn o berson, dyma hi'n rhedeg busnes fel modd o hunanfynegiant, a gall fod yn wirioneddol lwyddiannus, ond mae'r math hwnnw o fusnes yn rhedeg ei gwrs ac yna nid oes ganddo unrhyw le iewch.

Joey: Mae 'na oes silff.

Joel: Ie, achos meddyliwch am y peth. Os yw'ch cleientiaid yn debycach i noddwyr, os nad ydyn nhw'n hoffi'ch celf mwyach un diwrnod, nid yw'n fwy poblogaidd bellach, i ble rydych chi'n mynd oddi yno? Nawr, gall hyn fod ar ffurf stiwdio sydd efallai'n adnabyddus am arddull arbennig neu esthetig, ond gall hefyd fod yn fusnes sy'n cael ei yrru gan dechnoleg. Edrychwch ar VFX neu ddylunio gwe, iawn?

Joel: Nawr, y stiwdios sy'n gwneud y shifft ac yn parhau i esblygu ac yn aros yn berthnasol yw'r rhai sy'n mynd y tu hwnt i arddull mewn gwirionedd, ond maen nhw hefyd yn mynd y tu hwnt i dechnegau neu dechnoleg. Felly, rwy'n meddwl ei fod fel y cwestiwn dyfnach hwn o ddeall eich bod mewn busnes i ddatrys problemau dyfnach, ac i greu gwerth sydd rywsut yn diwallu anghenion esblygol eich cleientiaid, ond yn ei wneud mewn ffordd sy'n ddilys i chi'ch hun oherwydd fel person creadigol, mae'n rhaid i chi fod yn gweithredu o'ch athrylith bob amser. Ni allwch ei wneud am yr arian yn unig na gweithio i'r dyn oherwydd nid yw hynny'n gynaliadwy ychwaith.

Joel: Felly, mae'n anodd, ac mae bob amser yn torri fy nghalon pan welaf stiwdio sy'n ceisio gwneud hynny. dal i fyw'r freuddwyd. Maen nhw'n ceisio hongian ar yr hyn rydw i'n ei alw'n ddyddiau gogoniant, "Roedden ni'n arfer gwneud y smotiau Superbowl mawr 30 eiliad," ac maen nhw'n dal i ddangos y gwaith hwnnw, ac maen nhw'n dal i geisio rhedeg busnes yn seiliedig ar hynny. . Os nad ydych chi'n esblygu i'r anghenion newydd a'r marchnadoedd newydd, yna, ie, mae'ch amser yn iawncyfyngedig.

Joey: Ie. Tuedd arall sydd wedi bod yn digwydd ers blynyddoedd bellach yw bod llawer o gwmnïau ac asiantaethau, maen nhw'n penderfynu adeiladu eu timau mewnol eu hunain, a'u cyfleusterau eu hunain a phopeth, ac efallai eu bod yn caffael stiwdio weithiau. Rwy'n gwybod llawer o weithiau maen nhw'n llogi rhywun oedd yn arfer gweithio mewn stiwdio, ac maen nhw'n cael iddyn nhw adeiladu tîm. Beth yw effaith hynny ar y stiwdio a'n diwydiant yn yr olygfa honno rydych chi wedi'i gweld?

Joel: Wel, pan fydd perchnogion yn gweld hynny'n digwydd, maen nhw'n gwegian yn fawr, iawn? Mae yna lawer o, "O, adeiladodd y cleient hwn y gallu mewnol hwn, ac nid ydym bellach yn gwneud gwaith iddynt, ac mae hon yn duedd frawychus," ond yn onest, rwy'n meddwl ei fod yn dipyn o bogeyman fy hun. Mae bron fel y wasg ac mae'r sylw mae'n ei gael yn orlawn.

Joel: Nawr, oes, mae rhai stiwdios oedd â chleient mawr, efallai brand mawr a oedd yn gwario llawer o arian gyda nhw flwyddyn ar ôl flwyddyn, ac yna un diwrnod y cleient yn dweud, "Hey, rydym yn adeiladu gallu mewnol. Felly, nid oes angen i chi mwyach." Dyma'r peth. Nid dyna'r duedd i gadw'ch llygad arno mewn gwirionedd oherwydd yr hyn a ddigwyddodd mewn gwirionedd oedd bod gan y stiwdio honno grynodiad cleient mawr, ac fe wnaethant syrthio i gysgu wrth y switsh, iawn? Syrthiasant i gysgu.

Joel: Felly, yr ateb yw'r hyn a ddywedais yn gynharach am yr hyn sy'n gwneud y 10 miliwn o entrepreneuriaid hyn y flwyddyn yn llwyddiannus yw eich bod bob amserrhaid i chi fod yn dysgu, mae'n rhaid i chi fod yn tyfu, yn addasu bob amser. Felly, dyma beth fyddwn i'n ei ddweud. O ble rydw i'n eistedd, iawn, mae llawer o'r brandiau mawr hyn yn adeiladu tîm mewnol, gallu, asiantaeth, beth bynnag, ond o ble rydw i'n eistedd, yn eironig, gofod uniongyrchol y brand yw'r pwll aur absoliwt oherwydd ar gyfer pob brand sydd ar gael. sydd newydd gyhoeddi eu bod yn adeiladu gallu mewnol, mae o leiaf 10 brand arall sy'n deffro i'r realiti bod yn rhaid iddynt fod yn sianel gynnwys, p'un a ydynt yn ei hoffi ai peidio, iawn?

Joel: Felly, dyna lle mae'r cyfleoedd mwyaf mewn gwirionedd, pwy yw'r 10 brand sydd ar gael nad oes ganddynt y gallu mewnol, ond sy'n cydnabod bod angen enfawr arnynt? Mae'n ofod anodd i fynd iddo, ond mewn gwirionedd dyma lle mae'r holl gyfle mawr ar gyfer y dyfodol.

Joey: Ie. Un o'r pethau sydd, mae'n deimlad a gaf o siarad â phobl, ac mae gennyf bersbectif yr un mor rhyfedd ar y diwydiant dylunio cynnig sydd ynddo, ond nid mewn gwirionedd. O'm safbwynt i, oherwydd mae ein myfyrwyr a phobl sy'n ystyried mynd i mewn i'r diwydiant yn gofyn llawer i mi, "A oes gormod o ddylunwyr symudiadau? Mae gennym filoedd o gyn-fyfyrwyr nawr. Ydyn ni'n dirlawn yn y farchnad?"3

Joey: O'r hyn a welais, prin y gallwn fwydo'r bwystfil. Hynny yw, mae cymaint o ymarfer corff yno. Mae'n chwythu fy meddwl, pethau na fyddech chi hyd yn oed yn eu disgwyl. Felly, rydw ichwilfrydig, hei, yw mai'r hyn rydych chi wedi'i weld, hefyd, yw bod maint y gwaith yn fwy na'r swm o dalent, ac a oes unrhyw dueddiadau eraill rydych chi'n sylwi arnynt wrth weithio gyda'ch cleientiaid?

Joel: Wel, iawn. Felly, mae'r rhan fwyaf o'm cleientiaid yn gweithio'n bennaf ym maes adloniant, a'r mannau hysbysebu, yn ogystal â rhai brand yn uniongyrchol. Mae'n ddiddorol iawn yr hyn a ddywedasoch am hyn. Byddech yn meddwl bod gorgyflenwad o ddylunwyr symudiadau ac animeiddwyr ac yn y blaen yn y byd, ond i'ch pwynt chi, mae fel archwaeth y byd am y gwaith creadigol hwnnw, y cynhyrchion hynny, y gwasanaethau hynny, beth bynnag yw'r gwerth hwnnw nad yw wedi'i fodloni eto. Felly, mae cyfle o hyd.

Joel: Nawr, yn fy marn i, fel y soniais yr ail yn ôl, mae'r dyfodol yn ymwneud cymaint â'r peth brand uniongyrchol hwn, yn mynd i weithio'n uniongyrchol gyda brandiau. Dyna'r duedd a welaf yn codi, ond i rywun sy'n dweud, "Iawn. Cwl. Sut ydw i'n gwneud hynny?" Byddwn yn dweud, "Wel, byddwch yn ymwybodol. Gan fanteisio ar y cyfle, nid yw mor syml oherwydd ei fod yn gylch gwerthu llawer hirach, mae'r problemau cleientiaid yn llawer mwy cymhleth na dim ond peth cŵl sydd ei angen arnom, mae angen man cŵl arnom."

Joel: Hynny yw, yr anghenion yw maint pethau fel strategaeth, a chynllunio cyfryngau. Rydych chi mewn i sgyrsiau ROI pan fyddwch chi'n siarad â brand. Dyna pam ei bod hi'n anodd iawn os ydych chi'n siop fach i fynd i mewn i'r gofod hwn. Os ydych chi'n un neu ddau o bobl, mae'n wir,anodd iawn, iawn? I'r cwmnïau sy'n gallu esblygu a thyfu, lle nad ydyn nhw'n canolbwyntio'n unig ar gyflawni fel, "Rydym yn creu pethau cŵl," ond mewn gwirionedd mae ganddyn nhw ffocws ar ddatblygu a gweithredu creadigol. Felly, rydyn ni'n meddwl am y syniadau, ac yna rydyn ni'n dod â nhw'n fyw. Mae'n rhaid i chi hefyd gael gafael cryf iawn ar wasanaeth cyfrifon.

Joel: Felly, ie, dyma lle rydych chi fel, "O, rydych chi'n meddwl bod angen i mi feddwl fel asiantaeth?" "Yup. Yup," oherwydd pan fyddwch chi'n gweithio gyda brand, dyna beth ydych chi. Chi yw'r asiantaeth, ond os gallwch chi ddarganfod hynny a gwneud y naid honno, rydych chi mewn taith hwyliog iawn. Gwelais hyn yn digwydd pan oeddwn yn rhedeg fy stiwdio. Gwnaethom lawer o waith brand uniongyrchol i Dish Network. Roeddent yn un o'n cleientiaid mwyaf. Nid oeddem yn sylweddoli hynny mewn gwirionedd ar y pryd, ond ni, yn y bôn, oedd eu hasiantaeth a oedd yn cynhyrchu eu hysbysebion, eu hymgyrchoedd, eu mannau nhw. Fe wnaethon ni ddylunio cymeriadau ar eu cyfer, dwi'n golygu, yr holl bethau hyn. Y peth hwyl yw i bobl oedd wedi meddwl hynny, fe gewch chi hwyl, a dwi'n meddwl eich bod chi'n mynd i wneud ffortiwn ar hyd y ffordd hefyd.

Joey: Mae hynny'n cŵl iawn. Dyna gyngor da, ac rwyf wedi gweld y duedd honno, hefyd, yn enwedig gyda ... Mae crynhoad o gwmnïau ar Arfordir y Gorllewin sydd â phocedi anfeidrol o ddwfn, ac sy'n ymddangos yn anniwall oherwydd faint o animeiddiad y maent yn ei gaffael. , y Googles, yr Amazonau, yAfalau. Ar hyn o bryd, os ydych chi'n gallu cael eich troed yn y drws yna, dwi'n golygu, mae yna lawer o arian yn cael ei wario, ac mae yna waith cŵl iawn yn cael ei wneud hefyd.

Joel: O, yn sicr , yn sicr. Weithiau rydyn ni'n poeni mai swigen yw hi, ond y peth da am swigen yw, wel, rydych chi'n gwneud gwair tra bod yr haul yn tywynnu, ond yn sicr. Hynny yw, mae bron pob un o'm cleientiaid yn gweithio i naill ai Netflix neu Apple neu Amazon neu Hulu. Hynny yw, mae cymaint yn digwydd yn y gofod hwnnw fel mai dim ond tunnell o gyfleoedd sydd. Nawr, rydych chi'n dechrau meddwl am, "O," ac yna mae yna gwmnïau fel Marriott ac, wrth gwrs, Red Bull, a hyd yn oed Nike. Hynny yw, mae'r holl gwmnïau hyn yn deffro i, "Rwy'n credu bod angen i ni fod yn debycach i Apple. Rwy'n meddwl bod angen i ni fod yn debycach i Netflix." Felly, meddyliwch am yr archwaeth, mae archwaeth y cwmnïau hynny yn eithaf anniwall.

Joey: Ie, a'r duedd, dydw i ddim yn siŵr faint o bobl sy'n ymwybodol o hyn, ond un peth sydd gen i. gwelir mai'r gyllideb a arferai dalu dylunwyr cynigion a stiwdios oedd y gyllideb hysbysebu. Nawr, mae'n gyllideb wahanol. Dyma'r gyllideb cynnyrch, sydd fel arfer yn drefn maint yn fwy. Felly, i mi, dyna un o brif yrwyr hyn.

Joel: Ie, a'r gofod hysbysebu hwnnw dwi'n ei alw a dweud y gwir, mae'n ofod aeddfed iawn. Felly, nid yw'n hwyl mynd i'r gofod hwnnw a cheisio cystadlu, a cheisio gwahaniaethu, a cheisio gwneudarian. Mae bron wedi gor-aeddfedu. Nawr, y gofod adloniant, mae'n dal ar agor. Mae'n dal i esblygu a thyfu, ond mae hefyd yn aeddfedu, ond cyfarwyddwr brand yw'r Gorllewin Gwyllt. Yn bendant, gallwch redeg allan yna a mentro'ch hawliad, "Dyma fy ngwlad," a chydnabod a chipio cyfleoedd nad oeddent yn bodoli dim ond 10 mlynedd yn ôl.

Joey: Wrth eich bodd. Felly, gadewch i ni gloi gyda hyn, Joel. Rydyn ni'n agosáu at ddwy awr, ac rwy'n eithaf siŵr y gallem fynd dwy awr arall, mae'n debyg, ond ni wnaf hynny i chi, ac mae'n rhaid i mi sbecian. Felly, yn bendant mae yna berchnogion stiwdios yn gwrando ar hyn, pobl sy'n meddwl am adeiladu stiwdios, ond byddwn i'n cymryd bod y mwyafrif naill ai'n gweithio'n llawn amser yn rhywle neu maen nhw'n llawrydd. Mae gennym ni lawer o weithwyr llawrydd sy'n gwrando.

Joey: Llawer o bobl, maen nhw'n dod i mewn i'r diwydiant, maen nhw'n gweithio am rai blynyddoedd, ac maen nhw'n meddwl drostynt eu hunain, "Fy nod un diwrnod yw agor stiwdio, a fachgen, byddwn i wrth fy modd yn cyrraedd y lle hwnnw, lle un diwrnod, mae'n gwneud 10 miliwn o bunnoedd y flwyddyn." Pa gyngor fyddech chi'n ei roi i rywun sydd newydd ddechrau? O wybod beth rydych chi'n ei wybod, y daith rydych chi wedi mynd drwyddi, a oes unrhyw beth y gallwch chi ei ddweud wrthyn nhw a allai eu helpu i osgoi rhai o'r lympiau hynny rydych chi'n eu taro ar hyd y ffordd?

Joel: Wel, mae'n anhygoel i mi pa mor gyffredin yw hi pan fyddaf yn siarad â chynulleidfa o bobl greadigol, a dywedaf, "Pwy yma naill ai sy'n rhedeg busnes neurhywun sy'n breuddwydio am redeg eu busnes eu hunain?" Mae 80% o'r dwylo'n mynd i fyny, iawn? Felly, mae rhywbeth am yr enaid creadigol sydd â'r awydd hwn i'w ddileu ar ein pennau ein hunain, a gwneud iddo ddigwydd. Rwy'n cymeradwyo hynny. cymeradwyo hynny'n llwyr.

Joel: Yr wyf yn golygu, pan fyddaf yn meddwl am fy holl siwrnai, rwy'n dyfalu y byddwn yn mynd yn ôl at yr hyn a ddysgodd fy rhieni bob amser i mi, "Gwnewch yr hyn yr ydych yn ei garu, a bydd yr arian yn dilyn." Nawr, y cafeat sydd yna byddwn i'n dweud bod doethineb yn dweud, "Gwnewch yn siŵr nid yn unig eich bod chi'n caru gwneud y gwaith creadigol, eich bod chi hefyd yn caru'r syniad o redeg busnes, a phopeth y mae hynny'n ei olygu." Felly, os yw hynny'n wir. chi, ewch amdani oherwydd mae cyngor fy rhieni yn bendant wedi bod o fudd i mi.

Joey: Edrychwch ar RevThink.com a JoelPilger.com i ddarganfod beth mae Joel yn ei wneud y dyddiau hyn, ac i edrych ar y rhad ac am ddim adnoddau a phodlediadau y mae RevThink yn eu rhoi allan Mae'r wybodaeth yn hynod werthfawr ac, a dweud y gwir, yn eithaf unigryw Nid oes cymaint o bobl allan yna yn helpu ein diwydiant yn y ffordd hon, a t aur yw ei wybodaeth.

Joey: Yr wyf am ddiolch i Joel am fod yn wallgof hael gyda'i amser, a'i ddirnadaeth. Fel bob amser, diolch am wrando. Ewch draw i SchoolofMotion.com i edrych ar nodiadau sioe gyda dolenni i bopeth rydyn ni'n siarad amdano yn y bennod hon, a gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cofrestru ar gyfer cyfrif am ddim, fel y gallwch chi gael mynediad i'n Cylchlythyr Wythnosol Motion Mondays, sy'n frathiad- mainte-bost sy'n eich dal i fyny ar yr holl weithredoedd pwysig yn ein diwydiant. Ydy gwneud yn air? Beth bynnag, dyna ni ar gyfer yr un hon. Tangnefedd a chariad.

rydych chi'n bwriadu gwneud, ac rydych chi wedi gorffen." Roeddwn fel, "Damn! Rwy'n meddwl eich bod yn iawn am hynny. Ie." Roedd fel, "Ooh! Arhoswch funud. Doeddwn i ddim yn disgwyl hynny."

Joel: Mae'n digwydd fel y tua'r amser hwnnw pan ddaeth cleient i mi yr oeddwn wedi gweithio ag ef ers blynyddoedd lawer yn gwneud hysbysebion a phethau ataf i ddod ataf yn gwneud hysbysebion a phethau. Roedd wedi codi cyfalaf menter. Roedd fel, "Dude, rydw i wir eisiau chi ar fy nhîm, ond ni allaf brynu chi. Mae arnaf eich angen ac mae angen i mi brynu eich cwmni." Felly, fe wnaethom gytuno i'r amhosib gael ei gaffael, a chaeais y bennod 20 mlynedd honno o fy mywyd oherwydd fy mod yn barod amdani.

Joel: Sylweddolais , " Ti'n gwybod beth ? Rwyf wedi cyflawni popeth roeddwn i'n bwriadu ei wneud, ac rwy'n barod am yr hyn sydd nesaf," ond dim ond blaen y mynydd iâ yw hynny ar gyfer y stori gyfan honno, ond yn y bôn dyna sut y daeth Amhosibl i ben ar ôl 20 mlynedd.

Joey: Waw! Iawn, felly, rydym yn mynd i gloddio'n ddwfn i'r stori honno oherwydd bod gwerthu stiwdio i rywun arall, rwy'n golygu, yn rhywbeth nad yw ar radar y rhan fwyaf o bobl yn y diwydiant mewn gwirionedd. Rydw i eisiau mynd i mewn i sut beth oedd hi. Felly, rydych chi'n gwerthu'r stiwdio, ac yna beth sy'n digwydd nesaf?

Joel: Wel, byddech chi'n meddwl, "Iawn. Gwerthaist ti. Dylech nawr fynd i ymddeol, iawn? Cawsoch eich siec fawr."

Joey: Yn union.

Joel: "Rydych chi'n mynd i fynd yn syth i'r machlud." Byddwn yn dweud bod yna ganfyddiad mewn gwirionedd yny byd, ac mae hynny'n cynnwys ein diwydiant, sef, "Wel, pan fyddwch chi'n gwerthu'ch busnes, rydych chi'n derbyn siec fawr, ac rydych chi'n mynd i ymlacio a chymdeithasu," ond mewn gwirionedd nid yw'n gweithio felly mewn gwirionedd. Yn ail, byddwn yn dweud hyn, nid yn unig fy hun, ond pawb sy'n mynd trwy'r trawsnewid hwn, roedd gen i gymaint mwy ar ôl i'w wneud â fy mywyd. Roedd gen i lawer mwy i'w gyfrannu i'r byd. Roeddwn yn ffodus oherwydd fy mod wedi cyflogi dyn o'r enw Tim Thompson sawl blwyddyn cyn yr amser hwn.

Joel: Nawr, mae Tim yn ymgynghorydd, ac wrth gwrs, ef yw sylfaenydd RevThink, a byddwn yn trafod yn nes ymlaen. . Ef bellach yw fy mhartner busnes. Gwahoddodd fi i ymuno ag ef, a'r gwahoddiad oedd, "Joel, gadewch i ni fynd i helpu'r diwydiant cyfan." Roeddwn i fel, "Wow! Mae hynny'n swnio'n hyfryd iawn. Dyna stori rydw i eisiau chwarae rhan ynddi." Felly, i mi, gallwn fynd i mewn i fanylion fy nghytundeb a "gwerthu fy stiwdio", sut olwg oedd ar y cyfan, ond y rheswm nad oeddwn yn ymddeol yn unig yw bod gennyf lawer mwy i'w gyfrannu.

Joey: Mae hynny'n brydferth iawn, a mentraf ar y pryd, mae'n debyg bod llawer o gyfleoedd y gallech fod wedi mynd ar eu hôl.

Joel: Cadarn.

Joey: Dwi'n meddwl mae llawer o bobl sy'n rhedeg busnesau a byddwn yn dyfalu hyd yn oed yn fwy o bobl sy'n rhedeg stiwdios fwy na thebyg yn breuddwydio am y diwrnod lle gallant roi'r bag enfawr, trwm o frics i lawr, a gwneud y peth nesaf oherwydd eu bod yn dymuno, nid oherwydd eu bod

Sgrolio i'r brig