Услови за користење

Вовед

Користењето на нашата веб-локација е предмет на следните услови за користење, како што се менуваат од време на време („Условите“). Условите треба да ги прочитате заедно со какви било услови, услови или одрекувања дадени на страниците на нашата веб-страница. Ве молиме внимателно разгледајте ги Условите. Условите се однесуваат на сите корисници на нашата веб-локација, вклучително без ограничување, корисници кои се прелистувачи, клиенти, трговци, продавачи и/или придонесувачи на содржина. Доколку пристапувате и ја користите оваа веб-локација, прифаќате и се согласувате да бидете обврзани и да се придржувате кон Условите и нашата Политика за приватност. Ако не се согласувате со Условите или со нашата Политика за приватност, не сте овластени да пристапувате до нашата веб-локација, да користите некоја од услугите на нашата веб-локација или да нарачате на нашата веб-локација.

Употреба на нашата веб-страница

Се согласувате да ја користите нашата веб-локација за легитимни цели, а не за каква било незаконска или неовластена цел, вклучително и без ограничување, кршење на кој било закон за интелектуална сопственост или приватност. Со согласувањето со Условите, вие застапувате и гарантирате дека сте најмалку полнолетни во вашата држава или провинција на живеење и сте законски способни да склучите обврзувачки договор.

Се согласувате да не ја користите нашата веб-локација да врши каква било активност што би претставувало граѓанско или кривично дело или прекршува некој закон. Се согласувате да не се обидувате да се мешате во мрежата или безбедносните карактеристики на нашата веб-локација или да стекнетенеовластен пристап до нашите системи.

Се согласувате да ни дадете точни лични информации, како што се вашата адреса на е-пошта, адресата за пошта и други детали за контакт со цел да ја завршиме вашата нарачка или да ве контактираме по потреба. Се согласувате навремено да ги ажурирате вашата сметка и информации. Вие не овластувате да ги собираме и користиме овие информации за да ве контактираме во согласност со нашата Политика за приватност.

Општи услови

Го задржуваме правото да одбиеме услуга на било кој, во секое време, од која било причина . Го задржуваме правото да направиме какви било измени на веб-локацијата, вклучително и прекинување, менување, суспендирање или прекинување на кој било аспект на веб-страницата во секое време, без претходна најава. Можеме да наметнеме дополнителни правила или ограничувања за користењето на нашата веб-страница. Се согласувате редовно да ги прегледувате Условите и вашиот континуиран пристап или користење на нашата веб-локација ќе значи дека се согласувате со какви било промени.

Се согласувате дека нема да бидеме одговорни пред вас или трета страна за каква било промена, суспензија или прекинување на нашата веб-локација или за која било услуга, содржина, функција или производ понудени преку нашата веб-локација.

Врнкови до веб-страници на трети лица

Линкови од или до веб-локации надвор од нашата веб-локација се наменети за погодност само. Ние не ги разгледуваме, одобруваме, одобруваме или контролираме и не сме одговорни за било кои страници поврзани од или до нашата веб-локација, содржината на тие страници, третите страни наведени во нив или нивнитепроизводи и услуги. Поврзувањето со која било друга локација е на ваш единствен ризик и ние нема да бидеме одговорни или одговорни за каква било штета во врска со поврзувањето. Линковите до веб-локациите на софтвер што може да се преземат се само за погодност и ние не сме одговорни или одговорни за какви било тешкотии или последици поврзани со преземањето на софтверот. Користењето на кој било преземен софтвер е регулирано со условите на договорот за лиценца, доколку ги има, што го придружува или е обезбедено со софтверот.

Вашите лични информации

Ве молиме погледнете ја нашата Политика за приватност за да дознаете за како ги собираме, користиме и споделуваме вашите лични податоци.

Грешки и пропусти

Ве молиме имајте предвид дека нашата веб-локација може да содржи печатни грешки или неточности и може да не е целосна или актуелна. Го задржуваме правото да ги исправиме сите грешки, неточности или пропусти и да ги менуваме или ажурираме информациите во секое време, без претходна најава (вклучително и по доставувањето на нарачката). Таквите грешки, неточности или пропусти може да се однесуваат на описот на производот, цените, промоцијата и достапноста и го задржуваме правото да ја откажеме или одбиеме секоја нарачка направена врз основа на неточни информации за цените или достапноста, до степен што е дозволен со важечкиот закон.

Ние не се обврзуваме да ги ажурираме, менуваме или разјаснуваме информациите на нашата веб-локација, освен како што се бара со закон.

Одрекување и ограничување на одговорноста

Претпоставувате дека ситеодговорност и ризик во однос на вашата употреба на нашата веб-локација, која е обезбедена „како што е“ без гаранции, изјави или услови од каков било вид, или експлицитни или имплицитни, во однос на информациите до кои се пристапува од или преку нашата веб-локација, вклучително и без ограничување, сите содржината и материјалите и функциите и услугите обезбедени на нашата веб-локација, од кои сите се обезбедени без каква било гаранција, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на гаранции во врска со достапноста, точноста, комплетноста или корисноста на содржината или информациите, непрекинат пристап и какви било гаранции на правото на сопственост, непрекршување, трговливост или соодветност за одредена цел. Ние не гарантираме дека нашата веб-локација или нејзиното функционирање или содржината и материјалот на услугите достапни со тоа ќе бидат навремени, безбедни, непрекинати или без грешки, дека дефектите ќе бидат поправени или дека нашите веб-локации или серверите што ја прават нашата веб-локација достапни се без вируси или други штетни компоненти.

Употребата на нашата веб-локација е на ваш единствен ризик и вие преземате целосна одговорност за сите трошоци поврзани со користењето на нашата веб-локација. Ние нема да бидеме одговорни за каква било штета од кој било вид поврзана со користењето на нашата веб-локација.

Во никој случај ние, или нашите подружници, нашата или нивната соодветна содржина или даватели на услуги, или некој од нашите или нивните соодветните директори, службеници, агенти, изведувачи, добавувачи иливработените се одговорни пред вас за какви било директни, индиректни, посебни, случајни, последователни, примерни или казнени штети, загуби или причини за акција, или изгубени приходи, изгубени профити, изгубени бизниси или продажби или кој било друг вид на штета, без разлика дали се базирани на договор или деликт (вклучувајќи небрежност), строга одговорност или на друг начин, кои произлегуваат од вашата употреба, или неможноста да ја користите, или извршувањето на нашата веб-страница или содржината или материјалот или функционалноста преку нашата веб-локација, дури и ако сме информирани за можност за такви штети.

Одредени јурисдикции не дозволуваат ограничување на одговорноста или исклучување или ограничување на одредени штети. Во таквите јурисдикции, некои или сите од горенаведените одрекувања, исклучувања или ограничувања може да не се однесуваат на вас и нашата одговорност ќе биде ограничена на максималниот степен дозволен со закон.

Оштетување

Вие се согласи да не брани и да не обештети и да нè држи нас и нашите филијали безопасни, и нашите и нивните соодветни директори, службеници, агенти, изведувачи и вработени против какви било загуби, обврски, побарувања, трошоци (вклучувајќи ги и правните такси) на кој било начин што произлегуваат од , поврзани со или во врска со вашата употреба на нашата веб-локација, вашето прекршување на Условите или објавување или пренос на какви било материјали на или преку веб-локацијата од вас, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, кое било трето лице кое тврди дека какви било информации или материјали обезбедени од вас прекршуваатврз сопственичките права на трета страна.

Целосен договор

Условите и сите документи изрично наведени во нив го претставуваат целиот договор помеѓу вас и нас во однос на предметот на Условите и го заменуваат секој претходен договор, разбирање или договор помеѓу вас и нас, без разлика дали е устен или писмен. И вие и ние признаваме дека, при влегувањето во овие Услови, ниту вие, ниту ние не се потпиравме на каква било застапеност, обврска или ветување дадено од другиот или имплицирано од што било кажано или напишано помеѓу вас и нас пред таквите Услови, освен како што е изрично наведено во Условите.

Отфрлање

Нашето неискористување или спроведување на кое било право или одредба од Условите нема да претставува откажување од таквото право или одредба. Откажувањето од наша страна од какво било неисполнување на обврските нема да претставува откажување од кое било последователно неисполнување на обврските. Ниту едно откажување од наша страна не е ефективно освен ако не ви биде доставено во писмена форма.

Наслови

Било какви наслови и наслови овде се само за погодност.

Поделба

Доколку некој од надлежен орган утврди дека некоја од одредбите на Условите е неважечка, незаконска или неприменлива, таквата одредба до тој степен ќе биде отсечена од преостанатите Услови, кои ќе продолжат да важат и применливи до највисок степен дозволен од закон.

Прашања или грижи

Ве молиме испратете ни ги сите прашања, коментари и повратни информации на"[email protected]"

Скролај на врв